ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

05 – 10 NOV’19 BY TG ราคา : 45,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J12_2) PKG SENDAI AUTUMN 6D 4N

PKG SENDAI AUTUMN 6D 4N

ttt

45,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤศจิกายน | 05 - 10
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนได

19.30 น.          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

วันที่สอง

สนามบินเซนได – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซน

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น นำทานผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุวะคะมัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านชม วัดซาเซเอโด สร้างขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2339 บนภูเขาอีโมริ เป็นวัดที่มีอาคารเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดสามชั้น มีความสูงถึง 16.5 เมตร เดิมมีรูปปั้นพระพุทธรูปจำนวน 33 รูปหรือที่เรียกว่า คันนน (Kannon) ตั้งอยู่ตามบันไดลาด จุดเด่นหลักของ วัดแห่งนี้ก็คือสถาปัตยกรรม ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นบันไดเกลียวคู่คล้ายหอยไปจนถึงยอดบันไดทางเดินขึ้น และทางเดินลงก็คนละทางกัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีต ในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็น    สีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาท และขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ เป็นบ้านของอดีตซามูไร ไซโก ทะโนะโมะ ในสมัยเอโดะ มีทั้งบ้านพักเก่า และโรงสีข้าว เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่คุณจะได้สัมผัสความรู้สึกของการย้อนยุคกลับไปในโลกของซามูไรแห่งเมืองไอซุ พิเศษ !! ให้ท่านได้ทดลองระบายสีตุ๊กตาวัวแดง (Akabeko) ตุ๊กตานำโชคและเป็นของฝากของจังหวัดฟุกุชิมะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Listel Inawashiro Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซน (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สาม

อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์คะ – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ำ 5 สี สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ มีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัว  มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีฟ้าเข้ม ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค จุดชมวิวสวยๆ ของต้นแปะก๊วย เมื่อถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ใบแปะก๊วยก็จะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามตลอดแนวทางเดิน 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล 

 • มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)
 • มิถุนายน – ต้นกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)
 • กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)
 • กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)
 • ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน  เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

                     ต่อจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อไปยัง หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหาร พร้อมอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่  ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร (ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts Miyagi Zao หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ!! ให้ท่านเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ และลิ้มรส “ลิ้นวัวย่าง” หรือ “กิวตัน” (Gyutan) เมนูดังของจังหวัดมิยางิ

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซน (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

ซาโอะ – วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ วัดยามาเดระ เป็นวัดของนิกายเทนไดที่สวยงาม ตั้งอยู่ในภูเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดริชชะคุจิ” เนื่องจากพื้นที่ของวัดครอบคลุมถึงบนเนินเขาลาดชันทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สวยงามได้อย่างชัดเจน ต้องเดินขึ้นไปตามเส้นทางที่ทอดขึ้นไปบริเวณด้านข้างภูเขา ทางเดินขึ้นวัดเป็นทางเดินบันไดหินประมาณ 1,000 ขั้น มีโคมไฟหิน และรูปปั้นขนาดเล็กประดับตกแต่งอยู่ในบริเวณโดยรอบไปตามเส้นทางที่ผ่าน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัด ยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุง และพัฒนาใหม่จนมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามด้วยห้องพักแบบเรียวกัง ที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และเป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เพื่อ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลาย ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงอย่างพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่ห้า

เซนได – ปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน – มิตซุยเอาท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชัน สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิมะได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิมะได้อย่างชัดเจนกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะ เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะ เช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอีกมากมาย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! ลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง อาหารขึ้นชื่อขอมัตสึชิมะที่มาเที่ยว

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆ ที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลัก และห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติ ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ ต่อมานำท่านชม วัดเอนสึอิน ภายในวัดมีสวนหินที่สร้างขึ้นเมื่อ 350 ปีก่อน และยังสามารถประดิษฐ์กำไลลูกปัดหิน เครื่องประดับของศาสนาพุทธที่เชื่อว่าช่วยปัดเป่าภัยร้ายได้ ที่นี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/ 

วันที่หก

สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.          ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์