"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | SENDAI TOHOKU 6D 4N (SNOW WALL+SAKURA)
วันเดินทาง :
07 – 12 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : J12_1
ราคา :
60,900 บาทรายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เซนได

20.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

วันที่ 2

เซนได – อิวาเตะ – วัดชูซนจิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – นารุโกะออนเซ็น – ออนเซ็น

08.00 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองอิวาเตะ เพื่อเที่ยวชม วัดชูซนจิ เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเซน สร้างขึ้นครั้งแรกโดยพระจิคาคุไดชิ ต่อมาตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชูได้ย้ายที่ตั้งวัดจากเอซาชิไปยังฮิราอิซูมิปัจจุบันคือเมืองโอชู ภายในวัดชูซนจิมีวิหารขนาดใหญ่ รวมถึงเจดีย์กว่า 40 แห่ง และมีพระสงฆ์จำวัดที่นี่ราว 300 รูป นอกจากนี้ยังมีประวัติความเป็นมาและสถานที่น่าสนใจมากมาย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย์ เพื่อเรือล่องไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที บริเวณจุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเข้าสู่หุบเขา ซึ่งจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อขอพรและโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถชมความงามและชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นารุโกะออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Naruko Kanko Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.narukokankouhotel.co.jp/

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** เซ็ตอาหารญี่ปุ่น ***

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

วันที่ 3

นารุโกะออนเซ็น – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์ซาโอะโคเคชิ – เซนได – ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ เดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อชม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมไปถึงสุนัขจิ้งจอกกว่า 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ท่านสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสามารถป้อนอาหารและอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว,ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซาโอะโคเคชิ ซึ่งเป็นตุ๊กตาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มายาวนาน โดยตุ๊กตาโคเคชิเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะลักษณะของตุ๊กตามีการคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเอาไว้ จึงมีการประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิเพื่อทำเป็นของฝากและของตกแต่งบ้าน พิเศษ! ให้ท่านได้วาดตุ๊กตาโคเคชิเพื่อเป็นที่ระลึก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Akiu Grand Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.akiugrand.com/

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** บุฟเฟ่ต์ ***

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

วันที่ 4

เซนได – กำแพงหิมะที่ถนนสายซาโอะ เอโค่ ไลน์ – ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) – อินาวาชิโระ – ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงหิมะที่ถนนสายซาโอะ เอโค่ ไลน์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บริเวณถนนที่ตัดผ่านภูเขาซาโอะมีชื่อว่า ซาโอะ เอโค่ ไลน์เป็นถนนที่เชื่อมต่อจังหวัดยามากาตะกับจังหวัดมิยางิ โดยในฤดูหนาวจะมีหิมะที่ตกหนักมากจนต้องทำการปิดถนน และเมื่อเปิดถนนในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ก็จะมีกำแพงหิมะที่สูงหลาย (เปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันที่ 10–14 เมษายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น.)

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรียน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ภายหลังถูกทำลายในปี ค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ ได้เวลาอัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Listel Inawashiro Honkan Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** บุฟเฟ่ต์ ***

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

วันที่ 5

อินาวะชิโระ – สวนฮานะมิยามะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  –

ฮิโตเมะ เซ็มบงซากุระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – เซนได – ย่านจิบังโจ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนฮานะมิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เมื่อก่อนนั้นบริเวณสวนฮานามิยามะ เป็นเพียงเนินเขาต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เริ่มปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบนเนินเขารอบที่ดินของตนเอง แล้วขยายไปเรื่อยๆ พอเวลาผ่านไปจากต้นเล็กๆ ที่ปลูกในตอนแรก ได้กลับงอกเงยผลิบานสวยสดงดงาม ขยายพันธุ์ออกไปจนปกคลุมภูเขาลูกนี้ นอกจากซากุระสวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีดอกไม้ต่างๆ อีกกว่า 70 ชนิดทั่วภูเขาที่ช่วยแต่งเติมภูเขาลูกนี้ให้มีสีสันสดใสอีกด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชมซากระ ณ ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งมีซากุระที่เห็นได้ในคราวเดียวริมแม่น้ำชิโรอิชิกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะสามารถมองเห็นเทือกเขาซะโอเป็นฉากหลัง ซึ่งทิวทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของจำนวนซากุระทั้งหมดของที่นี่มีอายุมากกว่า 90 ปี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนได เพื่ออิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านอิจิบังโจ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสายจึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านร้อยเยนตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

** ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่ 6

เซนได – กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.  :  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัท  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

จองโปรแกรมทัวร์