PKG SENDAI AUTUMN 6D 4N

ttt

48,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม | 29 - 03 พ.ย.
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนได

19.30 น.          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

วันที่สอง

สนามบินเซนได – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ – มัตสึชิม่า – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – ซาโอะ – ออนเซ็น

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น นำทานผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ เป็นอควาเรี่ยมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในแถบภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเเหล่งรวมพันธุ์ปลาหายากมากกว่า 100 สายพันธุ์ และมีสัตว์ที่น่าสนในอีกหลายชนิดทั้งในส่วนของ ปลาฉลามสีฟ้า หรือจะเป็นสิงโตทะเล เเละปลาโลมา ที่มีความเเสนรู้ พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ มาเที่ยวชม อควาเรี่ยมถูกออกเเบบมาภายใต้เเนวคิดของการเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์น้ำท้องถิ่น เเละจากทั่วโลก โดยมีการเเบ่งออกเป็น 2 ชั้น ในชั้นที่ 1 ส่วนทะเลญี่ปุ่น (The seas of Japan)  เป็นส่วนของการจัดเเสดงเกี่ยวกับทะเลญี่ปุ่น โดยมีการนำเสนอผ่านวงเเหวนที่ทำให้คุณได้รู้สึกเสมือนหลุดไปอยู่ในท้องทะเล เเละมีการจำลองใต้ท้องทะเลด้วยกระจกใส ในชั้นที่ 2 นั้นจะเป็นที่จัดเเสดงเรื่องราวของชายหาดโมริที่มีความสวยงาม เเละมีการจัดเเสดงปลาโลมากันที่นี่อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิมะได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง  อาหารขึ้นชื่อของมัตสึชิมะที่มาเที่ยว

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆ ที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลัก และห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติ ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ จากนั้นนำท่านชม วัดเอนสึอิน ภายในวัดมีสวนหินที่สร้างขึ้นเมื่อ 350 ปีก่อน บรรยากาศชวนให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย และยังสามารถประดิษฐ์กำไลลูกปัดหิน เครื่องประดับของศาสนาพุทธที่เชื่อว่าช่วยปัดเป่าภัยร้ายได้ ที่นี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิมะได้อย่างชัดเจนกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะ เช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts Miyagi Zao หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ พิเศษลิ้มรส “ลิ้นวัวย่าง” หรือ “กิวตัน” (Gyutan) เมนูดังของจังหวัดมิยางิ

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สาม

ซาโอะ – กินซังออนเซ็น – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (ทดลองวาดตุ๊กตาไม้) หุบเขานารุโกะ – ชิสุกุอิชิ – ออนเซ็น

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุง และพัฒนาใหม่จนมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามด้วยห้องพักแบบเรียวกัง ที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และเป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (ตุ๊กตาไม้) ตุ๊กตาไม้ซึ่งเป็นตุ๊กตาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่น (เพราะลักษณะของตุ๊กตามีการคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเอาไว้) จึงมีการประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิเพื่อทำเป็นของฝาก และของตกแต่งบ้าน พิเศษ!! ให้ท่านได้วาดตุ๊กตาโคเคชิเพื่อเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หุบเขานารุโกะ เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ในทุกปีช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทั่วทั้งบริเวณหุบเขาจะงดงามด้วยสีสัน  ของใบไม้ที่เปลี่ยนสี นับว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยม หุบเขาแห่งนี้กินพื้นที่ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จุดชมธรรมชาติที่ดีที่สุด คือ บริเวณศาลานารุโกะเกียว เรื่อยไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา ทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง คือ สะพานโอฟุคาซาว่า ที่มองเห็นได้จากดาดฟ้าชมวิวที่ตั้งอยู่ข้างศาลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิสุกุอิชิ           

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.com/shizukuishi/facilities/shizukuishi-ski-resort/

คํ่า                   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ต์ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

ชิสุกุอิชิ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – ล่องเรือเกบิเคย์ – ฮานามากิ – ออนเซ็น

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ ที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสันต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้มนอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวย และอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน รูปปั้นนี้เป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่ ต่อจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ ที่ถนนทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆ ในอดีต ซึ่งได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี โดยเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อาศัยของซามูไรที่รับใช้เจ้าผู้ครองปราสาทของเมืองนี้ แม้ปัจจุบันปราสาทจะไม่มีเหลือแม้แต่ซาก แต่บ้านของเหล่าซามูไรยังอยู่ในสภาพดี และเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ปัจจุบันบ้านหลายหลังเปิดเป็นพิพิธภัณท์ โชว์ของเก่า แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้อยู่อาศัยในสมัยโบราณ บางร้านก็โดนเจ้าของใช้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายงานฝีมือเป็นต้น

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรส อินานิวะ อุด้ง เส้นแบน เป็นอูด้งเอกลักษณ์ของจังหวัดอากิตะ และหม้อ ไฟคิริทัมโปะ ข้าวสวยหุงที่นำมาตำๆ แล้วนำมาพันหุ้มแท่งไม้ให้แน่น แล้วนำไปย่างไฟให้สุก

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย์ จังหวัดอิวาเตะ เพื่อล่องเรือไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที และเดินเข้าสู่หุบเขาระมาณ 15-20 นาที จะสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร และชมความงามของพฤกษานานาพันธุ์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮานามากิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hanamaki Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hanamakionsen.co.jp/

คํ่า                   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่ห้า

ฮานามากิ – ฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซนได) – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ – เซนได

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ ฮิราอิซูมิ นำท่านชม วัดซูซอนจิ แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาภายใต้ร่มเงาของภูเขาคันซาน เมืองฮิราอิซูมิ ภูมิภาค โทโฮคุ เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2011 นำท่านชมวิหารทองคำอายุพันปี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของ “อมิดาเนียวไร (Amida Nyorai)” หรือ “พระอมิตาพุทธะ” พระพุทธเจ้าแห่งความเมตตาตามความเชื่อศาสนาพุทธในนิกายมหายาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชัน สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนได จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลาย ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่หก

สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.            ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์