ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

05 – 10 DEC’19 BY JL ราคา : 39,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J06_9) PKG TAKAYAMA OSAKA 6D 4N (ILLUMINATION)

PKG TAKAYAMA OSAKA 6D 4N

japan-airlines-5-logo-png-transparent

39,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม | 05 - 10
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – มิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ – ออนเซ็น

00.55 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่โด่งดังอีกแห่งหนึ่งในเมืองนาโกย่า ตัวอาคารของวัดสร้างในสมัยยุคคามาคุระ ในปีค.ศ.1192-1333 โดยมีเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างจากไม้ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่น ใกล้ๆกับวัดโอสุคันนอนมี ย่านช้อปปิ้งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ที่มีร้านค้าแฟชั่น ร้านของฝาก และร้านอาหารกว่า 400 ร้าน ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี มีสะพานยูจิบาชิข้ามแม่น้ำอิซูซุ เมื่อข้ามสุดสะพานมีประตูโทริอิ เข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนใน ก่อนเข้าแต่ละส่วนจะมีที่ล้างมือ และปากอยู่ด้านหน้า เพื่อความบริสุทธิ์ของผู้มาเยือน ตั้งแต่ครั้งโบราณมีผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่สถิตแห่งสุริยเทพ จึงมีผู้ศรัทธาทั่วญี่ปุ่นเดินทางไปกราบไหว้มิได้ขาดสายกระทั่งถึงปัจจุบัน มีผู้คนกว่า 7 ล้านคนไปศาลเจ้าอิเสะทุกปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโอฮาไรมาชิ ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายโบราณ สองข้างทางของถนนมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง เรียงรายในบรรยากาศของอาคารที่ดูย้อนยุคตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงเริ่มยุคเมจิ ทั้งนี้ถนนสายนี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งแวะลิ้มรสความอร่อยของขนมระดับภูมิภาค ขนมอะคะฟุกุ หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ ความสุขสีแดง ทำมาจากข้าวกับถั่วแดงบด และยังมีเส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทั่วไป ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอดเส้นทางถนนสายนี้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hinotani Onsen Misugi Resort Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.misugi.com/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

วันที่สาม

มิเอะ – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) – ป่าไผ่ สะพานโทเก็ทสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อ นั่งรถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา จากนั้นนำท่าน ชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่าแห่งเมืองเก่าเกียวโตเป็นจุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต จากนั้นนำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว สะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปยัง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมายสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง “เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา”  (Memoirs of a Geisha) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนคนเดินเส้นยาว ทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำ รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพง ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

คํ่า                   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hankyuhotel.com/hotel/

วันที่สี่

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้าด้วยตัวเองตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ปลาโลมา ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีย์  5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัว เหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อ เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hankyuhotel.com/hotel/

วันที่ห้า

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต  สวนนาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination) – นาโกย่า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่ และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย โดยสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              หลังจากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต ที่อยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของจนลืมเวลา อาคารของที่นี่สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงข้างนอกส่องลงมา ตรงทางเดินมีชายคายื่นออกมา จึงสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ไม่ว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน  จากนั้นเที่ยวชม สวนนาบานา โนะ ซาโตะ (Illumination)  เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร โดยเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย และมีดอกไม้บานตามฤดูกาล ตั้งแต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่ หรือ ดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นทัศนียภาพงดงามสุดโรแมนติกกับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง ซึ่งจะเริ่มเปิดไฟประมาณ 6 โมงเย็น 

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย ภายในสวนนาบานาโนะ ซาโตะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Comfort Hotel Chubu International Airport หรือเทียบเท่า

https://www.choice-hotels.jp/hotel/centrair/

วันที่หก

นาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า 

11.45 น.          ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL737

16.05 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 46 กิโลกรัมต่อท่าน (ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 2 ใบ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินฯกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 46 กิโลกรัมต่อท่าน ( ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 2 ใบ )
 • ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์