PKG KANSAI EATING TOUR 6D 4N

ttt

69,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม | 18 - 23
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ทดลองทำซูชิ (รับใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก) – หมู่บ้านนินจาอิงะ (โชว์นินจา) – มิซูงิ – ออนเซ็น

07.30 น.          ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองนารา เพื่อนำท่านเที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมืองภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูป และหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ.1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ทดลองทำซูชิ จากวัตถุดิบชั้นเลิศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซูชิทำเอง)

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ตั้งอยู่เมืองอิงะในจังหวัดมิเอะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่มีเหมือนที่อื่นๆ นอกเหนือไปจากญี่ปุ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของเหล่านินจา ภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทักษะ และการฝึกฝนจริงภายในประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ในส่วนของห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงอาวุธ และวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ ไม่เพียงแต่สถานที่อย่างบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านินจาเท่านั้น ยังมีโชว์ตื่นตาตื่นใจให้ดูให้ชมกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิซูงิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า

http://www.misugi.com/

ค่ำ                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชนิดภายในโรงแรมเต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ สุดพิเศษให้ท่านได้ทานเมนูดังของจังหวัดมิเอะ เทปันยากิกุ้งล็อบสเตอร์ อิเสะ (Ise-Lobster) และหอยเป๋าฮื้อ (Abalone)

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สาม

มิซูงิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (โชว์อามะซัง) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ – เกียวโต

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ นับว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับเกรดพรีเมี่ยม เรียกว่าไข่มุกของที่นี่เป็น ราชาไข่มุก อีกทั้งยังเป็นที่แรกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก โดยผู้ที่ริเริ่มต้นการเพาะไข่มุกเลี้ยงคนแรกอย่างโคคิชิ  มิกิโมโตะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี ค.ศ.1888 เนื่องจากปัญหาที่ไข่มุกธรรมชาตินั้นยากต่อการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆและการผลิตก็เต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบสุดๆ จากความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงไข่มุกของเค้านั่นเองนำมาสู่การได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านั้น ไข่มุกของที่นี่เรียกได้ว่าโด่งดังระดับสากลเห็นได้จากการไปถูกนำไปใช้ในการออกแบบมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ต่อด้วยชม โชว์อามะซัง ดำน้ำเก็บหอยใต้ท้องทะเล (หมายเหตุ : รอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสภาพอากาศ)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูหอยนางรมอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของมิเอะ ที่ห้ามพลาด ให้ท่านลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาย่าง หรือชุบแป้งทอด หรือจะทานสดๆ แบบซาชิมิก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่าย            นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และมีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้าง และออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโบราณ มีสะพานยูจิบาชิข้ามแม่น้ำอิซูซุ เชื่อม 2 ส่วน เมื่อข้ามสุดสะพานมีประตูโทริอิเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนใน ก่อนเข้าแต่ละส่วนจะมีที่ล้างมือ และปากอยู่ด้านหน้า เพื่อความบริสุทธิ์ของผู้มาเยือน ในอดีตมีผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่สถิตแห่งสุริยเทพ จึงมีผู้ศรัทธาทั่วญี่ปุ่นเดินทางไปกราบไหว้ไม่ขาดสายกระทั่งถึงปัจจุบันมีผู้คนกว่า 7 ล้านคน เดินทางไปกราบไหว้ศาลเจ้าอิเสะกันทุกปี ต่อมานำท่านเดินทางสู่ ถนนโอฮาไรมาชิ ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายโบราณ สองข้างทางของถนนมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง เรียงรายในบรรยากาศของอาคารที่ดูย้อนยุคตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงเริ่มยุคเมจิ ถนนสายนี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไฮไลท์ ลิ้มรสความอร่อยของขนมระดับภูมิภาค ขนมอะคะฟุกุ หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ ความสุขสีแดง ทำมาจากข้าวกับถั่วแดงบด และยังมีเส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทั่วไป ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอดเส้นทางถนนสายนี้

ค่ำ              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ** เมนูเต้าหู้ ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูดังของเมืองเกียวโตที่นำเต้าหู้ และฟองเต้าหู้มาปรุงเป็นอาหารจานประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียวโตที่จำทำให้ให้มุมมองการทานเต้าหู้ของท่านเปลี่ยนไป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYOTO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

วันที่สี่

เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – รถไฟสายธรรมชาติ – โกเบ – ศาลเจ้าอิคุตะ – ซันโนะมิยะ – อะมากะซากิ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว นำท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ และ วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของวัดในเกียวโต และยังเป็น 1 ใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชมจุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต เพื่อนำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้ แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน “Fisherman” เต็มอิ่มกับเมนูหลากหลายโดยเฉพาะเมนูสไตล์อิตาเลี่ยน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิคุตะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คาดว่าก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 201 หรือกว่า 1,800 ปีมาแล้ว ซึ่งมีมาก่อนเกิดเมืองโกเบ เพราะแม้แต่ชื่อเมืองโกเบ ยังมาจาก แกมเบ(Kambe)หรือชื่อของบ้านของเทพเจ้าอิคุตะ ซึ่งเทพอิคุตะนั้นเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ที่นี่จึงเป็นศาลเจ้าที่มักจะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทั้งเครื่องรางของที่นี่ยังมีชื่อด้านการสมหวังด้านความรักด้วย นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายช้อปใจกลางโกเบ ซันโนะมิยะ แหล่งช้อปปิ้งหลักของคนโกเบ เพราะที่นี่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย และมีสินค้าจำหน่ายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ร้านขายยา ร้านของฝากและรวมไปถึงร้านอาหาร ทีเด็ดไปกว่านั้นคือร้านค้าเอาใจนักท่องเที่ยวที่เราสามารถไปช้อปปิ้งได้แบบปลอดภาษีอีกด้วย 

ค่ำ             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ! ลิ้มรสสเต็กเนื้อโกเบ หรือเนื้อของวัว Tajima ushi คุณภาพดีละลายในอุณหภูมิต่ำ จึงมีความนุ่ม อร่อยละลายในปาก เป็นร้านยอดนิยมของเมืองโกเบ

               จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง อะมากะซากิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมากะซากิ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่ และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์คุชิคัตสึ อาหารทอดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเมืองโอซาก้า วิธีการทำคุชิคัทสึนั้นไม่ยากเพียงนำเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้มาเสียบไม้จากนั้นนำไปชุบแป้งแล้วไปทอดให้กรอบจนเปนสีเหลืองน่าอร่อย ก่อนเสิร์ฟให้กินร้อน ๆ พร้อมน้ำซอสสูตรเฉพาะ

บ่าย          จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถนนคนเดินเส้นยาว ทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำ รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพง ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ** สุกี้ยากี้ปู ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูยักษ์ เนื้อแน่น หวาน ละมุนชิ้นโตๆ ที่นำมาต้มกับน้ำสุกี้สูตรต้นตำหรับของทางร้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

อะมากะซากิ – ตลาดคุโรมง – อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างอิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โต ใกล้สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพียง 15 นาที ภายในห้างแห่งนี้ ได้รวมร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านอาหารอีกมากมาย รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสินค้าหลากหลาย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 น.       ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์