"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | TAKAYAMA HERITAGE
6D 4N

วันเดินทาง :
07 – 12 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : J05_3
ราคา :
51,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.30 น.  :  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2

นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต –

นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden + Illumination) – ยคไคจิ

00.05 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าอาสึตะ เป็นศาลเจ้าที่พบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 ได้รับความเคารพอย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และยังเป็นที่เก็บรักษา “ดาบแห่งคุซานางิ” อันเป็น 1 ในเครื่องราชกุธภัณฑ์ 3 ชิ้นที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ “กระจก” ทำจากหินขัดมันอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ และ “สร้อยประดับพระศอ” ที่ทำมาจากหินสีอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียลจากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  :   อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต เป็นสถานที่ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกว่า 240 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ นาฬิกา รองเท้าแฟชั่น กีฬา และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่          สวนนาบานา โนะ ซาโตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล โดยท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html/

วันที่ 3

ยคไคจิ – กุโจ – ลานสกีฮิรุกาโน่ โคเก็น (Snow Sled + Snow Rafting) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า)

ทาคายาม่า – ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฮิรุกาโน่ โคเก็น (Snow Sled + Snow Rafting) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะขาวท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม กิจกรรมบนลานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะด้วยเช่นกัน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

ที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า
“กัสโซ่” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่ 4

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบายและความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ที่น่าศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้นแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน และสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็น 1 ใน 3 ปราสาท ที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1504 โดยกำแพงหิน และคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่      ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมีซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่ 5

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ย่านชินจูกุ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวาคุจิโกะกับทะเลสาบ ยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้ เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม และซอฟดริ้งก์​ไม่อั้น

บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

*** หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด ***

วันที่ 6

โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า   :   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย   :   อิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.   :   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.   :   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

จองโปรแกรมทัวร์