NEW YEAR"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

28 – 03 JAN’20 BY TG ราคา : 80,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J05_17) PKG TAKAYAMA KUSATSU NEW YEAR (DAY FLIGHT) 7D 6N
NEW YEAR

PKG TAKAYAMA KUSATSU NEW YEAR (DAY FLIGHT) 7D 6N

HAPPY NEW YEAR

80,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

thai airway
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – นาริตะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

05.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

08.00 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676

15.50 น.             เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเท็มปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมีซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สอง

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ – สวนนกคาเคกาว่า – นาโกย่า – ซาคาเอะช้อปปิ้ง

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น ได้ตามอัธยาศัยแบบอิ่มอร่อยไม่อั้น

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ สวนนกคาเคกาว่า สวนนกที่รวบรวมนกหลากหลายชนิด และสวนดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันจากทั่วโลกกว่า 700 พันธุ์ตามฤดูกาล ซึ่งในที่เดียวกันจะมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถสัมผัสและถ่ายรูปกับนกต่างๆ และให้อาหารนกจากมือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านซากาเอะ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโกย่า ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโกย่า นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ อีกมากมาย โดยที่แต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่านซากาเอะยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วย

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoyasakae-r/

วันที่สาม

นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – ปราสาทกิฟุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – โอคุฮิดะ – ออนเซ็น

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าที่ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปีค.ศ. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงู และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษา “ดาบแห่งคุซานางิ อันเป็นสิ่งสำคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ กระจกทำจากหินขัดมันอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จิงงูกับสร้อยประดับพระศอที่ทำมาจากหินสีและอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทกิฟุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) จุดเด่นปราสาทแห่งนี้คือ การที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของป้อมปืนใหญ่ และเป็นคลังเก็บอาวุธ รวมถึงเสบียงที่ใช้ในยามสงคราม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอคุฮิดะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.okadaryokan.com

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

โอคุฮิดะ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ –

ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมรสวาซาบิ) – คุซัทสึ – ออนเซ็น 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเที่ยวชม ตลาดเช้าทาคายาม่า มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อันเป็นอดีตผู้ว่าแห่งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะ ที่ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมิยางาวะ โดยตลาดเหล่านี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งกลางสมัยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็นการขายสินค้าทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในเมือง สำหรับตลาดเช้าทั้ง 2 แห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00-12.00 น. โดยมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากกว่า 40 ร้าน ต่อด้วยนำท่านช้อปปิ้ง ย่านซันมาชิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคูน้ำล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบ้านเรือนของตนให้กลายเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของเมือง ซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม เหล้าสาเก เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ เป็นต้น แต่หากเป็นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิดร้านไวกว่าปกติ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ เป็นฟาร์มวาซาบิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่15 เฮกตาร์ วาซาบิกลายมาเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกกับซูชิ มันสามารถเติบโตในบริเวณที่มีน้ำสะอาดเท่านั้น มันสามารถเติบโตในอุณหภูมิของน้ำระหว่าง 10-15 องศาเซลเซียสและน้ำต้องไม่ขุ่น น้ำเย็น และบริสุทธิ์จากหิมะที่ละลายบนเทือกเขาทำให้วาซาบิของฟาร์มวาซาบิไดโอะมีคุณภาพดีตลอดทั้งปี (พิเศษ! แจกซอฟครีมคนละ 1 แท่ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุซัทสึ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAKAZAWA VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่ห้า

คุซัทสึ – ยูบาทาเกะ – สโนว์แมน พาร์ค ลานสกี (Snow Tube & Snow Sled) – คาวาโกเอะ – ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช – โตเกียว

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชมเขต ยูบาทาเกะ จุดสัญลักษณ์ใหญ่กลางเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อน บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ ซึ่งสามารถผลิตน้ำพุร้อนได้ถึง 4,000 ลิตรต่อนาที เป็นจุดร่อนกำมะถันออกจากน้ำพุร้อน ก่อนที่จะถูกส่งไปยังโรงแรมรอบๆ ในเวลากลางคืนมีการจัดไฟสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโนว์แมน ลานสกี ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Tube , Snow Sled ระหว่างลานกิจกรรมแล้ว ** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ ซึ่งมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี รวมทั้งบ้านเรือน หรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งยังให้บรรยากาศและกลิ่นอายคล้ายย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญี่ปุ่น จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับสมญาว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อคือมันหวาน จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช เป็นซอยเล็กๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

วันที่หก

โตเกียว – ** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็กจ่ายเพิ่ม 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเลออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเที่ยวชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย             ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677

22.30 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์