ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | (J04_14) HOKKAIDO WINTER (ILLUMINATION) 6D 4N
ON’ 09 – 14 DEC’ 17 BY TG
ราคา : 54,900.-

#พาเหรดนกเพนกวิ้น #หมู่บ้านช๊อกโกแลต #โอตารุ #SapporoWhiteIllilumination #ช้อปปิ้งทานุกิ #ตลาดปลานิโจ

HOKKAIDO WINTER (ILLUMINATION)6D 4N

54,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม | 09 - 14

 

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่54,900.-33,900.-
เด็กมีเตียง 49,900.-30,500.-
เด็กไม่มีเตียง43,900.-27,500.-
พักเดี่ยว10,500.-10,500.-

 

ธันวาคม | 16 - 21

 

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่53,900.-32,900.-
เด็กมีเตียง 48,500.-29,900.-
เด็กไม่มีเตียง43,500.-26,500.-
พักเดี่ยว10,500.-10,500.-

 

สิทธิพิเศษ
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
  • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง

ชิโตเซ่ - โดราเอมอน วาคุ วาคุ สกายพาร์ค - โนโบริเบทสึ - นิกเซ่มารีนพาร์ค - จิโกกุดานิ - ออนเซ็น

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

นำท่านชม โดราเอม่อน วาคุวาคุ สกายพาร์ค (Doraemon WakuWaku Sky Park) ตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติชิโตเซ่ ในจังหวัด ฮอกไกโด ที่นี่ได้รวบรวมของหลายอย่างทั้งของเล่นและของใช้ทุกอย่างเป็นโดราเอม่อนหมดและยังมีของที่ระลึกเอาไว้ให้คนญี่ปุ่นและชาว   ต่างประเทศได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ นำชม นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม(ขึ้นอยู่สภาพอากาศ)  ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้น ท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และเมนูอื่นๆอีกมากมาย

** หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย พิเศษกับบ่อออนเซ็นนานาชนิดของโรงแรมนี้ ที่ได้ชื่อว่า เป็นออนเซ็นที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น**

**** หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้วให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศความเป็ยญี่ปุ่นแท้ๆ โดยการแจ่งชุดยูกาตะเดินเล่นบนถนนสายออนเซ็นอสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึกและที่พลาดไม่ได้กับการชมศาลเจ้า King Enma Shrine  “ราชาแห่งนรก”  ที่มี่การเปลี่ยนหน้าให้ชมเป็นรอบเวลา****

วันที่สาม

โนโบริเบทสึ - ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ - ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) -  โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ -  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ห้างอิออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิด

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ.1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็น ปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโอตารุ อดีตเมืองท่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น พาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนช่วงปี ค.ศ. 1920 อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ทำให้เกิดมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที และนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สำหรับท่านที่สนใจจะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้ออาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่

โอตารุ - ซัปโปโร - หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(แต่งหน้าคุกกี้) - ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - สวนโอโดริ - เทศกาล Sapporo White Illumination

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (แต่งหน้าคุกกี้)  แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย  พิเศษ! ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการแต่งหน้าคุกกี้ในแบบของท่านเองท่านละ 1 ชิ้น และนำกลับไปเป็นที่ระลึก หรือเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ   เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม เทศกาล Sapporo White Illumination เป็นการจัดแสดง แสงสี ยามค่ำคืนใจกลางเมืองซัปโปโร กว่า 500,000 ดวง ความโรแมนติกของแสงสีในเทศกาลนี้ อาจจะทำให้ผู้เที่ยวชมแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียว(สถานที่จัดงาน: สวนโอโดริ 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) - หอนาฬิกา (ผ่านชม) - ตลาดปลานิโจว - ช้อปปิ้งย่านทานุกิ - JR ทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก)  เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 จากนั้นนำท่านสู่ หอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านชม ตลาดปลานิโจว ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคึกคักประจําเมืองซัปโปโรซึ่งเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปีเมจิที่ 36 (ค.ศ. 1904)ให้ท่านได้ชมอาหารทะเลสดๆจากทะเล ทั้งปูขน ของดังประจําเมืองซัปโปโร หอยเชลล์สดๆ ขนาดเท่ากําปั้น กุ้ง และปลาอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่  ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

วันที่หก

ซัปโปโร - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์