ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

07 – 13 NOV’19 BY TG ราคา : 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J03_14) PKG TOKYO NIKKO (FUKUSHIMA) 7D 4N

PKG TOKYO NIKKO (FUKUSHIMA) 7D 4N

ttt

54,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤศจิกายน | 07 - 13
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – นาริตะ

20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

22.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่สอง

นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาสุชิโอบาระ – สะพานแขวนคุเรไนโนะซึริบาชิ – ออนเซ็น

08.10 น.           เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ แห่งเมืองอุชิคุ จังหวัด อิบารากิ  เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสส์บุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 บนพื้นที่บริสุทธิ์ของสุสาน และปีต่อมาก็ถูกทำให้เป็นสวนสาธารณะ ทำให้ภายในตัวเมืองยังมีกลิ่นอายของวัด และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาหลงเหลืออยู่มาก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ฮิตาชิ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะ ทุ่งดอกโคเชีย หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียว ซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงาม และแปลกตามากยิ่งขึ้น จนลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยู่ใกล้ๆ กัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สาม

นาสุ – โทโนะ เฮทซึริ – หมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – วัดเอ็นโซจิ – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาโทโนะ เฮทซึริ เป็นจุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที่อยู่ติดกับแม่น้ำโอะกะวะ ได้รับการจัดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ ซึ่งหินนี้ก่อตัวโดยการกัดเซาะและกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อ โทโน เฮทสึริ (หอคอยหน้าผา) เมื่อถูกปกคลุมด้วยใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง สีสันที่ตัดกันระหว่างหินและต้นไม้เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมชั้นหินจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง จากนั้นชม หมู่บ้านโออุจิจูกุ เป็นบ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในสมัยเอโดะ สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายสองฝั่งระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง และหมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติเมื่อ ปีค.ศ.1981 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *พิเศษ! ให้ท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) คือเมนูเส้นโซบะโรยหน้าด้วยหัวไชเท้าขูด และปลาโอแห้งขูดฝอย เวลารับประทานใช้ต้นหอมยักษ์แทนตะเกียบ

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ซึ่งในบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีจะดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา ซึ่งที่แห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิจะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที) จากนั้นเดินทางสู่ วัดเอ็นโซจิ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.807 โดยจุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ โถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ เดิมที่ระเบียงนี้สร้างมาจากไม้ แต่ช่วงหลังได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง และปลอดภัย แต่ส่วนอื่น ๆ ในวัดก็ยังคงไว้เป็นไม้เช่นเดิม นอกจากนี้วัดเอ็นโซจิยังเป็นต้นกำเนิดของอะคาเบโกะ หรือวัวแดง มาสคอตประจำเมืองอาอิสุ เนื่องจากชาวบ้านได้ใช้วัวแดงขนไม้ในการสร้างวัดนี้จนสร้างวัดเสร็จวัวแดงก็ไม่ไปไหน ชาวบ้านจึงชาวบ้านจึงยกย่องวัวแดงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความภักดีต่อเทพเจ้า หลังจากนี้เดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวะชิโระ  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Listel Inawashiro Honkan หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

อินาวะชิโระ – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ – หุบเขาฮานะนุคิ – สะพานแขวนชิโอมิ – ฮิตาชินากะ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านชม ปราสาทสึรุ ซึ่งปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมเป็นสีเทาก็เปลี่ยนเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมือง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาทรวมไปถึงวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อนได้

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ ภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิตให้เห็นถึงระบบนิเวศในน่านน้ำของจังหวัดฟูกุชิมะ ส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ถูกจำลองให้มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของจังหวัดฟูกุชิมะ ตกแต่งให้มีแม่น้ำ ทะเลสาบ ภูเขา และแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค รวมทั้งสิ่งมีชีวิต พืชและสัตว์ ในแท๊งก์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่จัดแสดงให้เห็นถึงกระแสน้ำคุโรชิโอะจากทางทิศใต้ และกระแสน้ำโอยาชิโอะจากทิศเหนือที่ไหลมาบรรจบกันที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดฟูกุชิมะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮานะนุคิ เพื่อเที่ยวชม สะพานแขวนชิโอมิ ที่มีความยาวประมาณ 60 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมกับฟังเสียงกระแสน้ำ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองฮิตาชินากะ

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crystal Palace Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-crystal.co.jp/

วันที่ห้า

ฮิตาชินากะ – มิโตะ – เทศกาลแปะก๊วย – สวนผลไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) –

อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – โตเกียว

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               ออกเดินทางสู่ เมืองมิโตะ เพื่อชม เทศกาลแปะก๊วย ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอิบารากิ โดยทุกปีใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในต้นเดือนพฤศจิกายน อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรม อาทิ คอนเสิร์ต ฯลฯ ในช่วงงาน จากนั้นนําท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)

กลางเดือนสิงหาคม – กลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ แห่งเมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปยืนหล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.1992 บนพื้นที่บริสุทธิ์ของสุสาน และปีต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ ทำให้ภายในตัวเมืองยังมีกลิ่นอายของวัด และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาหลงเหลืออยู่ หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอิสระตามอัธยาศัย ณ อามิ  พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ภายในมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ทั้งสินค้าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรือสินค้าแบรนด์อินเตอร์อย่าง Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors เสื้อผ้าและรองเท้า Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma เป็นต้น ได้เวลาสมควารนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม และซอฟต์ดริงก์​ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด***

วันที่หก

โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านชินจูกุ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะในปี ค.ศ.1920 โดยในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ เป็นสวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง หนึ่งแสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า และอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นอินเทรนใหม่ๆ การแต่งตัวแบบแฟชั่นหลุดโลก โดย 2 ข้างทางจะมีเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับต่างๆ สำหรับวัยรุ่นแบบแหวกแนวขายมากมาย อีกทั้งยังมีร้าน 100 เยน ขนาดเล็กตั้งอยู่ด้วย โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จะเป็นที่รวบรวมบรรดาวัยรุ่นแต่งตัวในแนวที่ตนชื่นชอบ ไม่ว่าจะแต่งเป็นการ์ตูนหรือแต่งตัวเปรี้ยวแบบสุดๆ และผู้คนก็เยอะมากหน้าหลายตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนที่วัยรุ่นทั้งหลายมาปลดปล่อยความเป็นตัวตนก็ว่าได้     

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย          อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว และมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

ค่ำ             รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

               ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันเจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์