ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

10 – 15 SEP’19 BY TG ราคา : 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J02_15) PKG PANORAMA 6D 4N (TEA PICKING + FRUITS PICKING)

PKG PANORAMA (TEA PICKING + FRUITS PICKING) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

54,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กันยายน | 10 - 15
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – ฮามามัตสึ

07.00 น.         ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงามและที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและยังเคยถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านขอพร วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์และสักการะศาลเจ้าแห่งความรัก ตัววัดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาจะมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายต่างกันและไม่ลืมแวะช้อปปิ้งที่ถนนสายกาน้ำชา  *** หมายเหตุ อาคารหลักของวัดคิโยมิสึ ปิดเพื่อทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ในรอบ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2017-2020 *** และนำท่านเข้าสู่ ย่านฮิกาชิยาม่า ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เกียวโต  เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ

ค่ำ                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.act-okura.co.jp/

 

วันที่สาม

ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – ไร่ชาเชียว (ทดลองเก็บชาเขียว) – สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม./ชั่วโมง เพื่อเดินทางสู่ ไร่ชาเขียว สัมผัสประสบการณ์เป็นชาวไร่ชา เรียนรู้เรื่องชาเริ่มตั้งแต่การปลูกชา วิธีเก็บใบชาสดๆจากต้น ชมบรรยากาศอันงดงามของไร่ชาและยังสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพดีจากไร่เป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล 

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่และลูกพลับ (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้งและอื่นๆ อีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อชม หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) ซึ่งเป็นหุบเขานรกเป็นหุบเขาที่มีระดับความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน โดยด้านบนของหุบเขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นด้านบนยังมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถันที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ที่ต้มนั้นเมื่อสุกแล้วแกะเปลือกออกจะกลายเป็นไข่สีดำ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้กินไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาแลป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาล่องเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้ำอยู่

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารกลางวัน ณ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ!! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

วันที่ห้า

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ!! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย             ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์