ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

21 – 27 OCT’19 BY TG ราคา : 67,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J01_15) PKG PANORAMA DELUXE 7D 5N (FRUIT PICKING + FUJI KOKIA)

PKG PANORAMA DELUXE 7D 5N (FRUIT PICKING + FUJI KOKIA)

ttt

67,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม | 21 - 27
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต

07.30 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                 นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น  อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอน สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด, ผัก, ผลไม้, ผักดอง และร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย            นำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว เป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำ รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

ค่ำ              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **พิเศษ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ, เท็มปุระ, เนื้อหมู,ไก่, วัว, ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYOTO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

วันที่สาม

เกียวโต – สตูดิโอโทเอ อุซุมาสะ อิกามูระ – ศาลเจ้าฟูชิมาอินาริ – เอะนะเคียว – ออนเซ็น

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ สตูดิโอโทเอ อุซุมาสะ อิกามูระ มีชื่อเรียกว่า Kyoto Studio Park หรือ Movie Land เป็นการจำลองภายในเป็นเหมือนเมืองสมัยยุคเอโดะให้มีความสมจริงมากที่สุด นับเป็นสตูดิโอที่เป็นสถานที่ถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ดังหลายๆ เรื่อง อาคารบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ล้วนอิงตามรูปแบบตามประวัติศาสตร์ในยุคนั้น โดยมีการจำลองสถานที่สำคัญอย่างสะพานเก่านิฮอนบาชิ (Nihonbashi Bridge), ที่ว่าการศาลโบราณ, สถานีตำรวจสมัยเมจิ และย่านเมืองเก่าโยชิวาระมาให้เห็น โดยเจ้าหน้าที่ภายในจะแต่งกายย้อนทำให้ท่านสัมผัสความเป็นสมัยเอโดะได้มากขึ้นอีกด้วย (หากท่านต้องการร่วมกิจกรรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงามและที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังเคยถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Enakyo Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า

http://yukai-r.jp/enakyo-kh/

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ (แอปเปิ้ลหรือลูกแพร์) – สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค ชมโคเคีย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ดำสนิท จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า “ ปราสาทอีกาดำ ”

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)

กลางเดือนสิงหาคม – กลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)

               จากนั้นเดินทางสู่ สวนโออิชิ เพื่อชม โคเคีย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูชิโกะฝั่งเหนือ หากสามารถมองข้ามทะเลสาบไปจะเห็นแมกไม้เชิงภูเขาไฟและภูเขาไฟฟูจิได้อย่างโดดเด่นเต็มตา ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคาโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์, ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมีซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กระเช้าลอยฟ้า Panoramic Ropeway – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดในโลกมีความสูงถึง 3,776 เมตร ปัจจุบันยังได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า Panoramic Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ภูเขาคาจิคาจิ เพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิ, สวนอุทยานคาวากุจิโกะ และทะเลสาบคาวากุจิโกะ แบบพาโนราม่า 360 อาศา เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดหากได้มาท่องเที่ยวที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เซ็ทปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษนำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาลรับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำหรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน, แบรนด์เนม, อุปกรณ์, อิเล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านำสมัย, กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์  และเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมูและเนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่ และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พร้อมซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ!! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด***

วันที่หก

โตเกียว – ** อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท/ท่าน, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท/ท่าน)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS และเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย             เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ!! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด***

วันที่เจ็ด

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง, ของที่ระลึก, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ และได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.       ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์