ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | (J01_1) PANORAMA DELUXE (SKI + STRAWBERRY) 7D 5N ON’ 06 – 12 JAN, 27 – 02 Feb’ 18 BY TG
ราคา : 64,900.-

สัมผัสหิมะขาว ทีลานสกี ฟูจิ เท็น สกี รีสอร์ท

PANORAMA DELUXE (SKI + STRAWBERRY) 7D 5N

64,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มกราคม | 06 - 12, 27 - 02 Feb' 18

 

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่64,900.-45,900.-
เด็กมีเตียง 58,500.-41,500.-
เด็กไม่มีเตียง51,900.-36,900.-
พักเดี่ยว11,900.-11,900.-

 

สิทธิพิเศษ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
 • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น. เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโต

06.25 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นๆนำท่านไปชมความสวยงามของ ปราสาทโอซาก้า  สัมผัสความยิ่งใหญ่และให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจซึ่งภายในปราสาทจะมีนิทรรศการความเป็นมาของปราสาทรวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุนฮิเดโยชิ โตโยโตมิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปยังเมืองนารา  สักการะหลวงพ่อโต วัดโทไดจิ วัดโทไดจิความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออกตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็ว่าได้วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา(Memoirs of a Geisha)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พักHATOYA ZUIHOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ถนนสายประวัติศาสตร์ นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – เอะนะเคียว – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple)  หรือบางทีเราก็เรียกว่าศาลาทองคินคะคุจิ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตำนานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง ที่วัดนี้ วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผู้ที่ชอบทายปุจฉา  วิสัชนา ในการ์ตูนเรื่องกับคิวซัง จากนั้นนำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และ เมืองเกียวโต เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่าน ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ เช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ สวนสตรอเบอร์รี่ ซึ่งท่านจะได้เก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่แบบสดๆจากต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหุบเขา และทัศนียภาพที่งดงาม อากาศเย็นสบาย

นำท่านเข้าสู่ที่พักENAKYO GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่

เอนะเคียว – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – FUJITEN SKI RESORT(FREE SLED) – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร โดยจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบ 360 องศา กระเช้าและจุดชมวิวถูกตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆ อย่างกระต่ายและแรคคูน

*** หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าลมเเรง, มีพายุ กระเช้าจะไม่สามารถขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขึ้นกระเช้าให้เเทน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ลานสกีฟูจิเท็น (FUJITEN SKI RESORT Free Sled) ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (โดยไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี) *การเล่นสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณหิมะ  จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่   โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO  HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ  – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ – ชินจูกุ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 97 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่า หากทานไข่ที่ต้มจากบ่อดังกล่าวจนเป็นสีดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นอีก 7 ปี นำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโอดาวาระ รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว เพื่อเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE  HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม LUXE DINING HAPUNA ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุดหรู เต็มอิ่มกับเมนูหลากหลาย ทั้งอาหารญี่ปุ่น ชูชิ ซาชิมิ สเต๊กเนื้อ ของหวานมากมาย และ ไม่พลาดกับขาปูที่ให้ท่านได้ทานแบบจุใจ

วันที่หก

โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น   ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า –  นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน– สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร   นำท่านไปยังห้างอิออน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 677

22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัม ต่อใบ สูงสุด 2 ใบ ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง