ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

NOV-DEC’19
BY WE
ราคา : 35,900.-

ทัวร์จีน | (C05_9) CHANGSHA ZHANGJIAJIE 5D 4N

CHANGSHA ZHANGJIAJIE 5D 4N

logo

35,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฉางซา

13.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทยสมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.05 น.        นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE616

20.20 น.        เดินทางถึง สนามบินฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

นำท่านเข้าที่สู่พัก HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA หรือเทียบเท่า

www.hojochina.com

วันที่สอง

ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน  สะพานหงเฉียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาน 5-6 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า 400 ปี เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยู่ทางใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์ จึงได้ชื่อว่า “เฟิ่งหวง” แปลว่า “หงส์” เฟิ่งหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ซึ่งเมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขา และมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ มีหงเฉียวซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีหลังคาคลุมเชื่อมสองฟากฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฝากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ และความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชม บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน ซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง หลังจากนั้นนำท่านชม สะพานหงเฉียว เป็นสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือน สะพานข้ามคลองในเวนีสจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีน และชาวต่างประเทศ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA XIANGXI HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/jishou/dygxi/hoteldetail

วันที่สาม

เฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า + ระเบียงแก้ว + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน) ** ขึ้นลงด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก **

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาน 5 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย โดยให้ท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จะได้ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า ต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจกมีระยะทาง 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของสะพานกระจกวัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIA WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.crowneplaza.cn

วันที่สี่

จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ร้านหยก – ร้านนวดเท้า – แกรนด์แคนยอน จางเจียเจี้ย – สะพานกระจก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไปหลง เพื่อขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน ระหว่างทางชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอุทยานหยวนเจียเจี้ยเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขา และเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปีค.ศ.1992 หลังจากนั้นชมนำท่านชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งทอดตัวยาวข้ามหุบเหวลึกกว่า  1,500 เมตร จากจุดนี้ท่านสามารถชมความงดงามของยอดเขานางฟ้า ยอดเขาสวรรค์ยอดเขาพู่กันอันเป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนต์เรื่อง AVATAR 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            ให้ท่านได้แวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานกระจก เชื่อมสองหน้าผาที่ยาวที่สุด มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIA WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.crowneplaza.cn

วันที่ห้า

จางเจียเจี้ย – ฉางซา – เกาะส้ม (นั่งรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิ่ง – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ      

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ใช้เดินทางเวลาประมาน 5 ชั่วโมง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารซีฟู้ดเมนูกุ้งมังกร **

บ่าย            นำท่านไปยัง เกาะส้ม (นั่งรถราง) เพื่อชมวิวหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุงสมัยเมื่ออายุ 35 ปี โดยรูปปั้นถูกแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 32 เมตร จากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิ่ง ซึ่งถนนสายนี้ถือเป็นศูนย์รวมของการช้อปปิ้ง แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.20 น.       เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE617

23.55 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยสมาย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์