"/>
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน | BEST OF CHANGSHA ZHANGJIAJIE
5D 4N

วันเดินทาง :
พ.ย.-ธ.ค.’19

รหัสทัวร์ : C05_10
ราคา :
38,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฉางซา

13.00 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทยสมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.05 น.  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE616

20.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

นำท่านเข้าที่สู่พัก HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA หรือเทียบเท่า

www.hojochina.com

วันที่ 2 I ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินสะพานหงเฉียว

วันที่ 2

ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินสะพานหงเฉียว

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาน 5-6 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า 400 ปี เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยู่ทางใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์ จึงได้ชื่อว่า “เฟิ่งหวง” แปลว่า “หงส์” เฟิ่งหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ซึ่งเมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขา และมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ มีหงเฉียวซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีหลังคาคลุมเชื่อมสองฟากฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฝากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ  และความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  นําท่านชม บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน ซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟ ที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง  จากนั้นนำท่านชม สะพานหงเฉียว เป็นสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือน สะพานข้ามคลองในเวนีสจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA XIANGXI HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/jishou/dygxi/hoteldetail

วันที่ 3 I เฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+ระเบียงแก้ว+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) *** ขึ้นลงด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก***

วันที่ 3

เฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+ระเบียงแก้ว+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
*** ขึ้นลงด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก***

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาน 5 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย โดยให้ท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จะได้ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า ต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทาง 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของสะพานกระจกวัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์  อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIA WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.crowneplaza.cn

วันที่ 4 I จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย – สะพานกระจก

วันที่ 4

จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า –

แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย – สะพานกระจก

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไปหลง เพื่อขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน ระหว่างทางชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ซึ่งอุทยานหยวนเจียเจี้ยเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ ยอดเขา และเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปีค.ศ.1992 หลังจากนั้นชมนำท่านชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งทอดตัวยาวข้ามหุบเหวลึกกว่า 1,500 เมตร จากจุดนี้ท่านสามารถชมความงดงามของยอดเขานางฟ้า ยอดเขาสวรรค์ยอดเขาพู่กันอันเป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนต์เรื่อง AVATAR 

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานกระจก เชื่อมสองหน้าผาที่ยาวที่สุด มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก CROWNE PLAZA ZHANGJIAJIA WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.crowneplaza.cn

วันที่ 5 I จางเจียเจี้ย – ฉางซา – เกาะส้ม (นั่งรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิ่ง – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ

วันที่ 5

จางเจียเจี้ย – ฉางซา – เกาะส้ม (นั่งรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิ่ง – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ใช้เดินทางเวลาประมาน 5 ชั่วโมง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – อาหารซีฟู้ดเมนูกุ้งมังกร

บ่าย  :  นำท่านไปยัง เกาะส้ม (นั่งรถราง) เพื่อชมวิวหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุงสมัยเมื่ออายุ 35 ปี โดยรูปปั้นถูกแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 32 เมตร จากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิ่ง ซึ่งถนนสายนี้ถือเป็นศูนย์รวมของการช้อปปิ้ง แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.20 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE617

23.55 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยสมาย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์