ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

SEP-NOV’19
ราคา : 55,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C04_4) BEST OF SHANGHAI 5D 4N (VIP)

BEST OF SHANGHAI 5D 4N (VIP)

thai airway

55,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กันยายน - พฤศจิกายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว

07.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.45 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

16.00 น.      เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านชม มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษ มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็น นครปารีสแห่งตะวันออก ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม  มหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นราชธานีสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.1127-1279) และเป็น 1 ใน 3 นครโบราณ เป็นนครเก่าแก่เมืองหนึ่งของจีนอายุ กว่า 2,100 ปี ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว หังโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย

นำท่านเข้าที่สู่พัก Sheraton Grand Hangzhou Binjing Hotel, หรือเทียบเท่า

www.sheraton.com

วันที่สอง

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน – อู่เจิ้น – ล่องเรือแจวชมหมู่บ้านโบราณ – ซูโจว – ถนนโบราณซานถังเจีย

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 มุ่งหน้าสู่บริเวณท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ที่ใครก็ต่างหลงใหลไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้มาร์โคโปโล นักเขียน นักกวีจากทั่วสารทิศต่างพรรณนาถึงทัศนียภาพของทะเลสาบซีหู อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางต้องมาเยือนสักครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2554 ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้ทะเลสาบซีหู เมืองหังโจวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านชม คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน เป็นพ่อค้าใหญ่ผู้มีอิทธิพลในปลายสมัยยุคราชวงศ์ชิง เขามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1823 ถึง 1885 เกิดที่อำเภอจี้ซี ในมณฑลอานฮุยสมัยเด็กยากจนมาก แต่มาตั้งตัวได้ดีที่หางโจว คนเรียกเขาว่าเป็นพ่อค้าหมวกแดง (หงติ่งซางเหริน) หมายถึงพ่อค้าที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาล

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอู่เจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เก่าแก่ มีนักเขียนและนักประพันธ์มากที่สุด ชมท้องถิ่นเก่าแก่ เป็นเมืองริมน้ำบ้านริมคลอง อยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งหลังจากนั้นท่านจะได้ ล่องเรือแจวชมบ้านโบราณ สมัยราชวงศ์ซ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี ไปตามคลองสาย  เล็ก ๆ ที่คดเคี้ยว ผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่เจิ้น ชมโรงงานย้อมผ้าบาติกโบราณ และโรงหมักเหล้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.)  เพื่อชม ถนนโบราณซานถังเจีย หรือถนนซานถังเป็นถนนสายโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซูโจว เป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มีความเจริญคึกคักมากในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งร้านค้าและบ้านตั้งเรียงรายเป็นแถวริมแม่น้ำซานถัง โดยยามพลบค่ำโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเปล่งแสงสว่าง เสียงเพลงพื้นเมืองดังแว่วมาสัมผัสโสต ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ สวยราวกับภาพเขียน 

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่ Grand Metro Park Hotel, Suzhou หรือเทียบเท่า

www.suzhouhoumetroparkhotel.com

วันที่สาม

ซูโจว – สวนหลิวหยวน – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน + วังกบิลพัตร (นั่งรถราง) – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำทุกท่านชม สวนหลิวหยวน สร้างเมื่อปี ค.ศ.1800 ในสมัยราชวงศ์ชิงมีเนื้อที่ 25 ไร่ เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่สวยงามของซูโจว ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกและเป็นสวนที่สมบูรณ์แบบเลื่องชื่อของจีน บริเวณรอบๆ ตกแต่งด้วยภูเขาจำลอง เก๋งจีน ศาลาริมน้ำ ระเบียงยาว สะพานโค้งหลายอันซึ่งกลมกลืนกับอาคาร สวนดอกไม้ และสระน้ำลำธาร เหมือนกับนำบ้านพักเข้าไปวางอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองโบราณที่สร้างเมื่อราว 3,000 ปีก่อน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ จึงถูกขนานนามว่า "เซี่ยงไฮ้น้อย" จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ อยู่ริมทะเลสาบไท่หู สร้างสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่สูง 85 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างามและชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้านหน้าลานจตุรัส มีการแสดงพิธีสรงน้ำพระ มังกร 9 ตัว จะพ่นน้ำสรงพระสัมฤทธิ์สูง 25 เมตรที่ยืนบนดอกบัว ประกอบดนตรีและเสียงสวดมนต์ เพลิดเพลินต่อกับการชม วังกบิลพัตรจำลอง เป็นวังหินอ่อนรูปโดม 3 โดม หลังคาฉาบด้วยทองคำ ภายในจัดแสดงชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ชมภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่สวยงามตระการตาบนผนังและเพดาน ด้านหน้าพระราชวังเป็นพระราชวังโปตาลาจำลอง และด้านหน้าเป็นเจดีย์รอยพระพุทธบาทที่จำลองมาจากเมืองสิบสองปันนา และนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ต่อด้วยช้อปปิ้งที่ทันสมัยด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองมากมาย ด้วยความยาวกว่า 1.30 กิโลเมตรบน ถนนนานกิง ทั้งยังได้ชมอาคารแหล่งช้อปปิ้งที่สร้างด้วยสไตล์ยุโรปโบราณ เพราะย่านนี้เคยเป็นเขตเช่าเก่าของฝรั่งมาก่อน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่สู่พัก Sheraton Grand Shanghai Pudong Hotel หรือเทียบเท่า

www.sheraton.com/pudong

วันที่สี่

เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้นที่ 118 – ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง – กายกรรม ERA SHOW

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านสู่ เขตไว่ทาน บริเวณหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เดิมเป็นเขตเช่าของพวกยุโรป (ชาวต่างชาติเรียกเขตนี้ว่า “เดอะ บุนด์”) ชมอาคารรูปทรงทันสมัยตามสถาปัตยกรรมยุโรป จากนั้นนำท่านนั่ง อุโมงค์เลเซอร์ ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ โดยยานพาหนะพิเศษ แคปซูลมหัศจรรย์ ข้ามฝากจากฝั่งผู่ตงใหม่ (ตะวันออก) สู่ผู่ตงเก่า (ตะวันตก) ระหว่างลอดอุโมงค์ท่านจะได้ชมการยิงแสงเลเซอร์สีสันต่าง ๆ และการประดับไฟตลอดระยะทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( ขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือเป็นตึกที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขตผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีนและสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลกรองจากตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **หลังอาหารนำท่านชม กายกรรม ERA SHOW สุดยอดอลังการโชว์กายกรรมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ฉากแอนนิเมชั่น ดนตรีบรรเลงทั้งร้องสดและเทป ประกอบแสง สี เสียง ที่ลงตัวและสวยงาม โดยทีมงามสร้างจากต่างประเทศ ชมขี่มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลกกายกรรมดัดตัว การโหนตัว แสดงกายกรรมในอากาศ เป็นต้น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและชำนาญการ เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนที่ยาวนาน

นำท่านเข้าที่สู่พัก Sheraton Grand Shanghai Pudong Hotel หรือเทียบเท่า

www.sheraton.com/pudong

วันที่ห้า

เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว เพื่อนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่าในปี ค.ศ.1928 เป็นพระพุทธรูปหยกปางสมาธิ ความสูง 1.9 เมตร ประดิษฐานบนชั้น 2 ของวิหารเก็บพระธรรมและพระพุทธรูปหยกปางไสยาสน์ ความยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ชั้นล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นตลาด 100 ปี โดยท่านจะได้พบบรรยากาศที่จำลองร้านค้าแบบบ้านเรือนสมัยราชวงศ์ซ่ง นอกจากนี้ยังขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองและมีร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มลอง อาทิ เสี่ยวหลงเปา ถังหลงเปา เต้าหู้ทอด นกทอด ฯลฯ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

21.00 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์