ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

07-11, 14-18, 21-25 AUG’19
ราคา : 27,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C02_3) KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

27,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

สิงหาคม |

กำหนดการเดินทาง :      07 - 11, 14 - 18, 21- 25         

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

27,900.-

19,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม

25,500.-

17,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

25,500.-

17,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

23,500.-

15,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

3,900.-

3,900.-

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่

08.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.45 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

14.00 น.      เดินทางถึง สนามบินเมืองคุนหมิง นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก “กุบไลข่าน” ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WEN YUE DONG FANG, DALI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านชาวป๋ายซีโจว (ชมโชว์ของชาวป๋วย) – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านผ่านชม เจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ซึ่งเจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร และประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ ประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา ต่อมาถูกลมฝนกัดกร่อนและเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม เขตเมืองโบราณต้าหลี่ ชมซุ้มประตูและกำแพงเมืองต้าหลี่ที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง โดยตัวเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยซุ้มประตู ที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลยูนนาน ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง และสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองได้อย่างเต็มอิ่ม ต่อด้วยเดินทางไปยัง หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านชมการชงชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแตกต่างกัน ซึ่งเป็นประเพณีต้อนรับที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับผู้มาเยือน พร้อมชมการแสดงและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองของชาวป๋วย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี แต่ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้เป็นอย่างดี ต่อมาชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ ต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง ที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี โดยตัวเมืองโอบล้อมไปด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ และด้วยความสวยงามของสถานที่เหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การยูเนสโก

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ – ต้าหลี่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยตลอดเส้นทางท่านจะมองเห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี และทิวเขาแห่งนี้หากมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย ประกอบกับหิมะสีขาวที่ปกคลุมอยู่นั้นทำให้มีลักษณะเหมือนหยกขาวที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทำให้ทิวเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ต่อมานำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (GLACIER PARK) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ต่อด้วยชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ที่ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชมความงามของธารน้ำไป๋สุ่ยเหอ ซึ่งเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ที่ละลายไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ต่อมานำท่านไปยัง สระน้ำมังกรดำ ซึ่งมีจุดเด่นตรงน้ำในสระเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก และซึมลงในทรายมาผุดขึ้นที่สระน้ำมังกรดำ ชมทิวทัศน์ของยอดเขามังกรหยกที่งดงาม และภาพสะท้อนของภูเขามังกรหยก บนผิวน้ำในสระที่ใสราวกับกระจกเงา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WEN YUE DONG FANG, DALI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ร้านนวดเท้า – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม เชิญเลือกชมซื้อผ้าไหมขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง และต่อด้วย ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือถือ ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUNMING JIN JIANG HOTEL (TOWER B) หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า

คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ โบสถ์ที่งดงาม และสระน้ำใสสะอาด โดยท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิงได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยสมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

15.20 น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG613

16.30 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์