ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

JUN-AUG’19
ราคา : 41,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C01_8) BEIJING 5D 4N

BEIJING 5D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

41,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มิถุนายน - สิงหาคม
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

07.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.10 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

15.50 น.        เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้าพลาซ่า ร้านอาหาร ร้านกาแฟและร้านหนังสือให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูเป็ดปักกิ่ง ณ ร้านเศรษฐีชาวบ้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า  

www.metroparkhotels.com

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ ให้ท่านได้ชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำทุกท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่างค.ศ.1406–1420 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซึ่งทุกท่านจะได้ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านมุ่งหน้าสู่ หอเทียนถาน สร้างเมื่อปีค.ศ.1420 มีพื้นที่ประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยทุกๆ ปีฮ่องเต้ต้องมาประกอบพิธีไหว้ฟ้า เพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย 3 จุดหลักๆ คือ แท่นบวงสรวง ตำหนักเก็บป้ายเทพเจ้าฟ้าและหอประกอบพิธีไหว้ฟ้า (ตำหนักฉี่เหนียนเตี้ยน) ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่ง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **ซีฟู้ดกุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ

                  หลังจากนั้นท่านจะได้ชมความอลังการของ กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.) เป็นสุดยอดกายกรรมที่อ่อนช้อยสวยงาม และเข้มแข็งเป็นการผสมผสานระหว่างยิมนาสติกและกังฟู ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่สาม

กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – บัวหิมะ – ร้านหยก – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน ชมศิลปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางไปยังเขตอำเภอชางผิงและะเดินทางสู่ ด่านจวียงกวน ซึ่งเป็นด่านที่จอดรถได้ใกล้กำแพงเมืองจีนที่สุด เพื่อชม กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลและสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 ก๊กสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 10 เมตร กว้าง 8–10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) ซึ่งประกอบด้วย กำแพง ซุ้มประตู ป้อมปราการและป้อมส่งสัญญาณไฟ กำแพงสร้างด้วยดิน หินและก่ออิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาวจีนทั้งชาติ จากนั้นนำท่านชม ร้านบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ จากนั้นให้ท่านได้แวะเลือกซื้อ หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นกำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน เป็นย่านการค้าที่รักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านขายสินค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและขายสินค้าเฉพาะด้าน โดยมีการตกแต่งร้านค้าให้มีสีสันสวยงาม เป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าและนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนศิลปะ BEIJING FUN ซึ่งเป็นย่านการค้าเปิดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ด้วยขนาดกว่า 600 เอเคอร์ ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผู้อยู่อาศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20 ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองตลอดจนร้านกาแฟชื่อดัง STARBUCKS TEAVANA ซึ่งมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานตำรับของ STARBUCKS เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนให้ลิ้มลองอีกด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **สุกี้หม้อไฟ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่สี่

ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) – ตลาดรัสเซียหงเฉียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำทุกท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (พระราชวังฤดูร้อน) เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ให้ท่านเดินชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู และชมระเบียงฉางหลางซึ่งเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร โดยใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋วกว่า 2,000 ภาพ และภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรที่แม่น้ำแยงซีกว่า 2,000 ภาพ พร้อมทั้งดอกไม้นานาชนิดและลวดลายต่างๆ อีก 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น ยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้สร้าง โดยรอบของพระราชวังยังมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิดที่จัดปลูกไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 หรือสนามกีฬารังนก เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบตัวอาคารได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างอาคารแห่งนี้ ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เปิดให้ใช้ในกีฬาโอลิมปิคปี 2008

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกทั้งของก๊อปปี้แบรนด์ดังต่างๆ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **ปิ้งย่างเกาหลี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่ห้า

ปักกิ่ง – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดลามะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง อดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ (จักรพรรดิหย่งเจิ้น) ในสมัยราชวงศ์ชิงและเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ซึ่งแกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูง 26 เมตร ใช้เวลา 10 ปี ลำเลียงมาจากทิเบตและใช้เวลาแกะสลักอีก 10 ปี ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     หลังนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 น.          เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.15 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์