"/>
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน | BEIJING
5D 4N

วันเดินทาง :
พ.ย.-ธ.ค.’19

รหัสทัวร์ : C01_10
ราคา :
40,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่ง

07.00 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.10 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

15.50 น.  :  เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้าพลาซ่า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร –– เมนูเป็ดปักกิ่ง ณ ร้านเศรษฐีชาวบ้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า  

www.metroparkhotels.com

วันที่ 2 I จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.)

วันที่ 2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ ซึ่งถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ค.ศ.1406 – 1420 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบ และใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นในห้องบรรทมของจักรพรรดิ 

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ หอเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 มีเนื้อที่ประมาณ 2.7  ตารางกิโลเมตร ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ทุกๆ ปี ฮ่องเต้ต้องมาประกอบพิธีไหว้ฟ้า เพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย 3 จุด คือ แท่นบวงสรวง ตำหนักเก็บป้ายเทพเจ้าฟ้า และหอประกอบพิธีไหว้ฟ้า (ตำหนักฉี่เหนียนเตี้ยน) ตำหนักที่สำคัญที่สุด ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่ง

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร –– ซีฟู้ดกุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ

จากนั้นนำชมความอลังการของ กายกรรมปักกิ่ง (ที่นั่ง VIP.) สุดยอดกายกรรมที่อ่อนช้อยสวยงาม และเข้มแข็งเป็นการผสมผสานระหว่างยิมนาสติกและกังฟู ที่จะทำให้ท่านสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่ 3 I กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – บัวหิมะ – ร้านหยก – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน – ชมศิลปะ BEIJING FUN – STARBUCKS TEVANA

วันที่ 3

            กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – บัวหิมะ – ร้านหยก – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน – ชมศิลปะ BEIJING FUN – STARBUCKS TEVANA

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเขตอำเภอชางผิง และเดินทางสู่ ด่านจวียงกวน ซึ่งเป็นด่านที่จอดรถได้ใกล้กำแพงเมืองจีนที่สุด นำชม กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 ก๊กสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 10 เมตร กว้าง 8 – 10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) ซึ่งประกอบด้วย กำแพง ซุ้มประตู ป้อมปราการ และป้อมส่งสัญญาณไฟ กำแพงสร้างด้วยดิน หิน และก่ออิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม และเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาวจีนทั้งชาติ จากนั้นนำท่านชม ร้านบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ จากนั้นให้ท่านได้แวะ ร้านหยก เลือกซื้อหยกที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นกำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน เป็นย่านการค้าที่รักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ อารยธรรม และภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังร้านขายสินค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการผลิต และขายสินค้าเฉพาะด้าน โดยมีการตกแต่งร้านค้าให้มีสีสันสวยงาม เป็นจุดขายดึงดูดลูกค้า และนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ถนนศิลปะ BEIJING FUN ซึ่งเป็นย่านการค้าเปิดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ด้วยขนาดกว่า 600 เอเคอร์ ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผู้อยู่อาศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20 ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย นอกจากนี้ให้ท่านได้ลิ้มลองร้านกาแฟชื่อดัง ร้าน STARBUCKS TEAVANA ซึ่งมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานตำรับของ STARBUCKS เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีน ให้ลิ้มลองอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร –– สุกี้หม้อไฟ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่ 4 I ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) – ตลาดรัสเซียหงเฉียว

วันที่ 4

ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) – ตลาดรัสเซียหงเฉียว

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (พระราชวังฤดูร้อน) เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ให้ท่านเดินชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลางซึ่งเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร โดยใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋วกว่า 2,000 ภาพ และภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรที่แม่น้ำแยงซีกว่า 2,000 ภาพ พร้อมทั้งดอกไม้นานาชนิดและลวดลายต่างๆ อีก 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้นมีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้สร้าง โดยรอบของพระราชวังยังมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิดที่จัดปลูกไว้อย่างสวยงาม และร่มรื่น  นำท่านผ่านชม และถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 หรือสนามกีฬารังนก เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่งโครงสร้าง และรูปแบบตัวอาคารได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ ในการสร้าง ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เปิดให้ใช้ในกีฬาโอลิมปิคปี 2008

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซียหงเฉียว เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกทั้งของก๊อปปี้แบรนด์ดังต่างๆ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายตามอัธยาศัย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร –– ปิ้งย่างเกาหลี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 

www.metroparkhotels.com

วันที่ 5 I ปักกิ่ง – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

วันที่ 5

ปักกิ่ง – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

เช้า   :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง อดีตเคยเป็น ที่ประทับขององค์ชายสี่ (จักรพรรดิหย่งเจิ้น) ในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ซึ่งแกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูง 26 เมตร ใช้เวลา 10 ปี ลำเลียงมาจากทิเบต และใช้เวลาแกะสลักอีก 10 ปี ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.15 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์