เวียดนามโปรแกรมทัวร์

NEW YEAR
(V03_7) HANOI-SAPA 4D 3N
ON ‘ 30 – 02 JAN’18 BY QR
ราคา : 22,900.-

#เที่ยวเมืองซาปาเมืองแห่งขุนเขาและนาขั้นบันได
# พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่อินโดจีน

HANOI SAPA 4 D 3 N

22,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธ.ค.

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.   | 30 - 02 ม.ค. 61 (NEW YEAR)

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่22,900.-17,900.-
เด็กมีเตียง 20,900.-16,500.-
เด็กไม่มีเตียง18,500.-14,500.-
พักเดี่ยว3,000.-3,000.-

 

สิทธิพิเศษ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
 • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

Hightlight
รายละเอียดการเดินทาง
 •  

  วันแรก             กรุงเทพฯ ฮานอย  ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

  11.30 น.            ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั­น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ Q สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  14.15 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

  16.05 น.           เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (4*) หรือเทียบเท่า

  http://maydevilleoldquarterhotel.com

  หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่ซาปา ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ที่โรงแรม เนื่องจากโรงแรมที่ซาปารถใหญ่ไม่สามารถจอดหน้าโรงแรม  และขากลับเข้าฮานอยเนื่องจากโรงแรมอยู่ในย่านเมืองเก่าและแหล่งช้อปปิ้ง

  ซึ่งรถใหญ่จะเข้าไปจอดไม่ได้ในวันศุกร์และเสาร์

 •  

  วันที่สอง           ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ) – สวนฮามหลง –

                          ตลาดซาปายามเย็น

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง  4.5 – 5 ชั่วโมง (แวะพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำ 1 ครั้งที่ร้านค้า)

  กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นิยมแต่งกายสีน้ำเงินเข้มหรือดำ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวม้งและชมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่งดงาม จากนั้นชม สวนฮามหลง (HAM RONG PARK) เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาในมุมสูงที่สวยงามที่สุดพร้อมกับไอหมอกที่ปกคลุมจนได้รับสมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ชมสวนดอกไม้และสวนกล้วยไม้นานาชนิดที่ถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก  BAMBOO HOTEL , SAPA (3*) หรือเทียบเท่า

                          http://www.bamboosapahotel.com.vn/en/

                          หลังอาหารค่ำให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซาปาดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนโรแมนติกและเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากใน ตลาดซาปายามเย็น อาทิ สินค้าพื้นเมือง, งานหัตกรรม, เสื้อกันหนาว และ เสื้อผ้ากีฬา   

 •  

  วันที่สาม           ซาปา ยอดเขาฟานซีปันโดยการนั่งกระเช้า – ฮานอย –

                           ช้อปปิ้งถนนย่านถนน 36 สาย

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านนำท่านพิชิต ยอดเขาฟานซีปันโดยการนั่งกระเช้า (FANSIPAN LEGEN INDOCHINA SUMMIT)  ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดในมุมสูง น้ำตก และลำธารระหว่างเทือกเขาน้อยใหญ่มากมาย เต็มอิ่มกับบรรยากาศท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมามว่าเป็น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

  กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 4 .5 – 5 ชั่วโมง (แวะพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำ 1 ครั้งที่ร้านค้า) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (4*) หรือเทียบเท่า

  http://maydevilleoldquarterhotel.com

 •  

  วันที่สี่               ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน – สุสานโฮจิมินห์ (ด้านนอก) ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม –

                          ฮานอย – กรุงเทพฯ

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13   นำท่านสู่จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO

  เมนู :  บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

  บ่าย                  นำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือชื่อเวียดนามว่าวันเหมียวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามและเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่านขงจื้อ อดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

  17.25 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 

  19.29 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 •  
เงื่อนไข
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์