ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

(J04_13) HOKKAIDO AUTUMN 6D 4N
ON’ 14 – 19 OCT’ 17 BY TG
ราคา : 58,900.-

#เที่ยวเกาะเหนือสุด สัมผัสมนต์เสน่ห์สุดงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาะฮอกไกโด

HOKKAIDO AUTUMN 6D 4N

58,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม | 14 - 19

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม | 14 - 19

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่58,900.-35,500.-
เด็กมีเตียง 52,900.-31,900.-
เด็กไม่มีเตียง47,500.-28,500.-
พักเดี่ยว10,500.-10,500.-

 

สิทธิพิเศษ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
 • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

Hightlight
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
รายละเอียดการเดินทาง
 •   

  วันแรก             กรุงเทพฯ ชิโตเซ่

  20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C

  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน

  การเดินทาง

  23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 •  

  วันที่สอง           ชิโตเซ่ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (นั่งกระเช้า) – จิโกกุดานิ ออนเซ็น

  08.30 น.           เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  

  นำท่านเดินทางสู่ ยัง นิกเซ่มารีนพาร์ค เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และชมโชว์น่ารักๆของปลาซาดีนนับหมื่นตัว ปลาโลมา แมวน้ำ และพาเหลดนกเพนกวิ้น

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย              จากนั้น นำทุกท่านสู่ ฟาร์มหมีโนโมริเบทสึ แหล่งเพาะพันธุ์ และเลี้ยงดูหมีสีน้ำตาลสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบเยอะที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมกับให้อาหารอย่างไกล้ชิด

                      นำทุกท่านเดินทางต่อมายัง จิโกกุดานิ หรือ ที่หลายคนขนานนามว่าหุบเขานรก

                           พื้นที่ที่เกิดการทรุดตัวลงหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด ทำให้ผิวหน้าดินบางจนไอร้อนสามารถออกมาจากใต้ดินจึงเกิดเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติขึ้น 

                           นำทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MANSENIKKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า

                       http://www.noboribetsu-manseikaku.jp/

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 •  

  วันที่สาม        โนโบริเบทสึ-สวนแอ๊ปเปิ้ล- ภูเขไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - โอตารุ- คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โจซังเค - ออนเซ็น

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          นำท่านชมสวนแอ๊ปเปิ้ล  เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสแอ๊ปเปิ้ลจากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย

                      จากนั้นพาทุกท่านไปยังภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า)**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

                      นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโววะ ภูเขาไฟที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือน

                      ของเปลือกโลก  หมายเหตุ:กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภวะอากาศที่ลมแรง               

                      ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ                       

                      พาทุกท่านไปยัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำต่าล สายพันธุ์พื้นเมือง ที่พบได้  

                      เยอะบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมให้อาหารอย่างใกล้ชิด

                         

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของ          เมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)   

                    

      ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านเดินทางสู่ที่พัก JOZANKEI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

                     http://www.hamano-hotels.co.jp/lang/jozankei_grand_hotel/en/  

 •  

  วันที่สี่               โจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)  

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                           นำท่านชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ (Futami Bridge)

                       สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมดอกไม้เปลี่ยนสีที่สวย

                       ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

                      นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย  

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   

      บ่าย         จากนั้น นำท่านไปยังย่านช้อปปิ้งต่อที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

  จากนั้นนำทุกท่านมายังภูเขาโมอิวะ(นั่งกระเช้า)**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

  ภูเขาโมอิวะ ซึ่งมีความสูง 531ม. เหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่เกือบใจกลางของซัปโปโร จากยอดเขาสามารถทอดสายตามองภาพพาโนรามาอันกว้างใหญ่ของเมืองซัปโปโรอ่าวอิชิคาริ ทะเลญี่ปุ่นเป็นภูเขาที่ปีนได้อย่างสบายๆจึงได้รับความจากชาวเมืองซัปโปโร

  หมายเหตุ:กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนักเนื่องความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ

                

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

                          https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 •  

  วันที่ห้า             ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เล็ต – อิออน  

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก)  เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911  นำท่านไปยัง หอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ 

  นำท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มารุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

  เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย              จากนั้นถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย มิตซุยเอาท์เล็ต ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 60 แบรนด์

                     ดัง เช่น Coach, Diesel, Burrerry, Billabong, G-Shock

                         Raalph, Lauren, Seiko, Samsonite และ Tommy Hilfiger เป็นต้น

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

                          https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 •  

  วันที่หก            ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
  เดินทางกลับ

  10.30 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

  15.30 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์