ยุโรปโปรแกรมทัวร์

(E12_1)FRENCH RIVIERA BARCELONA 8D 5N
ON’ 28 – 07 Mar’18 BY EK
ราคา : 84,500.-

FRENCH RIVIERA BARCELONA 8D 5N

84,500.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ก.พ. | 28 - 07 มี.ค.61

กำหนดการเดินทาง
ก.พ.  |  28 - 07 มี.ค.61

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่84,500.-64,500.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 80,500.-60,500.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เตียงเสริม76,500.-58,500.-
พักเดี่ยว13,500.-13,500.-

 

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.  |  01   -   08 

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่69,900.-45,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 65,900.-41,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เตียงเสริม62,900.-41,500.-
พักเดี่ยว15,900.-15,900.-

 

สิทธิพิเศษ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
 • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

Hightlight
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
รายละเอียดการเดินทาง
 •  

  วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  22.30 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 •  

  วันที่สอง           กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)– นีซ (ฝรั่งเศส) – โมนาโก – มหาวิหารโมนาโก – พระราชวังปริ้นซ์พาเลส(ปาเล เดอ แปรงซ์) – ถนนฟอร์มูลาวัน – นีซ – ถนนเรียบหาด พรอมานาด เดอ ซอง เกลส์ – นีซ

  02.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 419  

  06.05            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  08.45            นำทุกท่านเตรียมตัวเพื่อเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 077

  13.40               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโมนาโก (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านชม มหาวิหารโมนาโก (ชมด้านนอก) Cathedral of Monaco โบสถ์คาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยหินสีขาวสไตล์โรมัน-ไบแซนไทน์ ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูสวยงามอ่อนช้อยแต่สง่างาม โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์กรีมัลดีมาหลายร้อยปี จึงมีห้องแท่นพระศพอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังปริ้นซ์พาเลส (ชมด้านนอก) Prince’s Palace of Monaco ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งโมนาโก ในเขตเมืองเก่า เป็นที่ประทับของราชวงศ์กรีมัลดีที่ปกครองนครรัฐแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นที่ประทับของเจ้าชายอาลแบร์ ที่ 2 และครอบครัวก็ทรงประทับที่นี้ บริเวณลานหน้าพระราชวังก็เป็นจุดชมวิวสุดเลิศ มองเห็นท่าเรือสองฝั่งที่มีภูเขาขนาบข้าง

                          นำทุกท่านสู่ ถนนฟอร์มูล่าวัน สนามแข่งรถสวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองโมนาโก ที่เหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบความเร็วและความท้าทายจะรู้จักและคุ้นชินกันเป็นอย่างดี นั่นคือถนนโค้งเป็นรูปตัวยู เชื่อมระหว่างถนนชื่อ Avenue des Spelugues และ Avenue Princesse Grace รอให้นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันได้มาประชันความเร็วกันทุกๆปี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนีซ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นีซ เป็นเมืองในแคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างเมืองมาร์แซย์ของฝรั่งเศสกับเมืองเจนัวของอิตาลี  ถือเป็นเมืองการท่องเที่ยวและถือเป็นเมืองชั้นนำของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียรา นำท่านชม ถนนเรียบหาด พรอมานาด เดอ ซอง เกลส์ La Promenade des Anglais ถนนเรียบริมหาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน วิวด้านหลังชนขอบปลายเทือกเขาแอลป์ ชายหาดแห่งนี้จึงเป็นชายหาดที่สวยติดอันดับต้นๆ

  ของประเทศฝรั่งเศส ท้องทะเลสีมรกตดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาชมความสวยงามกันไม่ขาดสาย จึงมีการระดมทุนสร้างถนนเลียบชายหาดแห่งนี้ขึ้นมา

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAM, NICE หรือเทียบเท่า

  https://www.accorhotels.com

 •  

  วันที่สาม          นีซ – เมืองเอซ – ชมเมืองเอซ – หมู่บ้านแซง ปอล เดอ วองซ์ – คานส์ – ปาเล่ เด เฟสติวาล –

                          ลาพรอมานาด เดอ ลา ครัวเซท – เอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ – ย่านเมืองเก่า – ถนนมิราโบ –

                          มาร์แซย์

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          เดินทางสู่ เมืองเอซ (ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
  นำท่านชมเมืองเอซ หมู่บ้านเล็กๆอันเก่าแก่ อยู่ห่างจากเมืองนีซเพียงแค่ 18 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านนี้ถูกสร้างอยู่บนภูเขาสูง มีป้อมปราการ สร้างขึ้นเพื่อให้มองเห็นข้าศึกได้แต่ไกล แต่เดิมเมื่อ 2,000 ปีก่อนเป็นที่พักของคนป่า ต่อมาได้ถูกครอบครองโดยชาวโรมัน จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านแซง ปอล เดอ วองซ์ St.Paul de Vence เมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในสมัยยุคกลาง หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเหนือ ชายฝั่งริเวียร่าและมีกําแพงหินล้อมรอบ เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินชื่อดังในอดีตหลายท่านที่ย้ายมาอาศัยอยู่ และรังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะมากมาย และดื่มด่ำกับเมืองที่สงบ บรรยากาศสบายๆ

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

  บ่าย              เดินทางเข้าสู่ เมืองคานส์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

  นำท่านชม ปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals เป็นสถานที่จัดงานที่มีนักแสดงผู้กํากับ และคนในวงการระดับโลกมากมาย มาเดินโพสท่า ถ่ายรูปบนพรมแดงที่ถูกปูไว้เพื่อต้อนรับเหล่าคนมีชื่อเสียงเข้าสู่งานภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองคานส์ และพลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือของดาราคนโปรดที่ด้านหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล ซึ่งดาราชื่อดังได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ ลาพรอมานาด เดอ ลา ครัวเซท Promenade de la Croisette ถนนทอดตัวริมชายฝั่งริเวียร่ายาวตลอดเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ขนานตัวไปกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการระดมเงินเพื่อนํามาสร้างถนนเส้นนี้ ถนนนี้จึงเป็นถนนหลักดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อน ดื่มด่ํากับบรรยากาศ และสัมผัสความสวยงามของอัญมณีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย                 เดินทางเข้าสู่ เมืองเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

                          นำท่านชม ย่านเมืองเก่าเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ Vieil Aix เป็นชื่อของย่านเมืองเก่าแห่งนี้ จะตั้งอยู่ระหว่างทิศเหนือของถนนมิราโบ โดยเริ่มต้นจากถนน Rue Espariat ที่ทอดตัวจากวงเวียนน้ําพุFonta de la Rotonde บริเวณนี้จะมีร้านค้ามากมายให้ทุกท่านได้เดินชื่นชมความสวยงาม และสัมผัสกลิ่นอายของเมืองที่เลื่องชื่อเรื่องตลาด และคุณจะหลงรักเมืองนี้แบบไม่รู้ตัว

                          นำท่านชม ถนนมิราโบ Cours Mirabeau ถูกขนานนามจากผู้คนที่มาเยือนที่เมืองนี้ว่าถนนช็องเชลิเซ่ แห่งเมืองเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับวงเวียนน้ำพุ Fontaine de la Rotonde เป็นสัญลักษณ์เด่นของเมือง และเปรียบเสมือนเป็นประตูเมืองเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองแห่งนี้

  เดินทางเข้าสู่ เมืองมาร์แซย์ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MARSEILLE EAST, MARSEILLE หรือเทียบเท่า

  https://www.accorhotels.com

 •  

  วันที่สี่               มาร์แซย์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอ ลา การ์ด – อาวิญอง – เข้าชมพระราชวังสันตะปาปา – สะพานแซงเบเนเซต์ – ปงดูว์การ์ – นีมส์ – อารีน่าโคลอสเซี่ยม – มงต์เปลิเยร์

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอ ลา การ์ด Notre Dame de la Garde วิหารพระแม่คุ้มครอง มีรูปปั้นพระแม่หุ้มด้วยทองคําประดับอยู่บนยอด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง วิหารแห่งนี้สร้างแบบสไตล์โรมาเนสก์-ไบแซนไทน์ ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาอีกลูก

  เดินทางเข้าสู่ เมืองอาวิญอง (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)

  นำท่านชม พระราชวังสันตะปาปา (ชมด้านใน) Palais des Papes พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 เมื่อปี ค.ศ.1335 และพระสันตะปาปาองค์ต่อๆมาก็ได้ต่อเติม ตกแต่งพระราชวังจนดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม กลายเป็นสถาปัตยกรรมโกธิคชิ้นเอกแห่งยุคกลาง และ

  ยังมีอาณาบริเวณใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

  นำท่านชม สะพานแซงเบเนเซต์ Saint Benezet หรือสะพานอาวิญอง เดิมสะพานแห่งนี้มีความยาว 900 เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันส่วนโค้งของสะพานเหลือ 4 โค้ง

  จากเดิม 22 โค้ง ส่วนใหญ่เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ได้มีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ

  จนถึงกลางศตวรรษที่ 17 ได้มีการยุติการต่อเติมและซ่อมแซมปล่อยให้กลายเป็น

  สะพานหักอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                          HILIGHT OF THE DAY!! PONT DU GARD ปงดูว์การ์ เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ อลังการ

  ของสะพานส่งน้ำโรมันอายุกว่า 2,000 ปี

                          เดินทางเข้าสู่ เมืองนีมส์ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

                     นำท่านชม อารีน่าโคลอสเซี่ยม สนามกีฬาอารีน่า มีลักษณะคล้ายกับโคลอสเซียมในกรุงโรม สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 1 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโคลอสเซี่ยมเท่านั้น

  สนามยาว 133 เมตร กว้าง 101 เมตร สูง 21 เมตร จุผู้ชมได้ราว 20,000 คน

  เดินทางเข้าสู่เมืองมงต์เปลิเยร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  นำท่านเข้าสู่ที่ COURTYARD BY MARRIOTT MONTPELLIER, MONTPELLIER หรือเทียบเท่า http://www.marriott.com

 •  

  วันที่ห้า             มงต์เปลิเยร์ – อิสระช้อปปิ้ง ณ ลาโรกา วิลเลจ เอ้าท์เลท – บาร์เซโลน่า (สเปน) –

                          น้ำพุมองจุยค์ – เข้าชมหมู่บ้านสเปน – บาร์เซโลน่า

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          อิสระให้ทกท่านได้ ช้อปปิ้ง ณ ลาโรกา วิลเลจ เอ้าท์เลท สถานที่ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือน และได้ของติดมือเป็นจํานวนไม่น้อย เอ้าท์เลทแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลน่า มีมากมายหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Camper, Coach, Gucci, Ray Ban, etc

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

  บ่าย                 เดินทางเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
  นำท่านชม น้ำพุมองจุยค์ Font Magica น้ำพุอัศจรรย์ ตั้งอยู่บนถนน Reina Maria Cristina บางเวลาจะพ่นน้ำเล่นลวดลายฉวัดเฉวียนเสมือนน้ำพุเต้นระบํา น้ำพุแห่งนี้ออกแบบโดย Carles Buigas สร้างเพื่อเฉลิมฉลองงานนิทรรศการนานาชาติในปี ค.ศ.1929 ช่วงค่ำวันอังคาร-อาทิตย์ จะมีโชว์น้ำพุเต้นระบําประกอบแสงสีเสียงอวดนักท่องเที่ยว

  นำท่านชม หมู่บ้านสเปน (ชมด้านใน) Poble Espanyol หรือ Spanish Village สร้างขึ้นเมื่อปลายทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า บนเนินเขามองจุยค์ใกล้กับจตุรัส Plaza Espanya

  เป็นหมู่บ้านที่นําเสนอความหลากหลายของสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมสเปนพรั่งพร้อมด้วยงานศิลปะและหัตถกรรม ร้านอาหารพื้นเมือง และการแสดงต่างๆ

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพิเศษ

  FLAMENGO SHOW!! การเต้นรําฟาร์เมงโก้ของสเปน จะสะกดทุกๆสายตาให้จับจ้อง และหลงใหล

  SPECIAL DINNER!! อาหารจัดพอดีคํา หลากหลายชนิด เป็นวัฒนธรรมอาหารของประเทศสเปน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า

  https://www.h10hotels.com
 • วันที่หก            บาร์เซโลน่า – เข้าชมวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต – กาซามีลา – กาซาบัตโล –

                          ย่านเมืองเก่าบาร์รี โกธิค – ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา – บาร์เซโลน่า

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ วิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต (ชมด้านใน) Santa Maria de Montserrat Abbey จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ภายในอาสนวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารีสีดํา ยังเชื่อว่าสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในอาสนวิหารหรือในหุบเขาอาจเป็นที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานความเชื่อในศาสนาคริสต์

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ลิ้มรสชีสฟองดูว์ อาหารพื้นเมืองสวิสฯ (Appetizer)

  บ่าย                 นำท่านชม กาซามีลา (ชมด้านนอก) Casa Mila สิ่งก่อสร้างสไตล์อาร์ตนูโว ออกแบบโดยสถาปนิก Antoni Gaudí อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1906-1910 สูงทั้งหมด 8 ชั้น อยู่บนถนนกราเซีย ตั้งอยู่บริเวณหัวถนน ดูโดดเด่นสะดุดตากับผู้ที่พบเห็นอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาและไม่เหมือนใคร

                     นำท่านชม กาซาบัตโล (ชมด้านนอก) Casa Batllo สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1877 กาซาบัตโลโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เหมือนใคร ผนัง เพดาน หลังคาเน้นเส้นโค้งให้กลมกลืนกับแสงเงา รวมทั้งประยุกต์เอาสิ่งที่พบเห็นตามธรรมชาติมาสร้างเป็นตัวอาคาร อาทิเช่นบันไดรูปเปลือกหอย ซึ่งในปี ค.ศ.1900 นักธุรกิจสิ่งทอได้เข้ามาซื้อต่อเป็นที่พักและจ้าง อันโตนีโอ เกาดี มาปรับปรุงจนอลังการอย่างในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าบาร์รีโกธิค Barri Gotic หรือ Gothic Quarter อยู่ใกล้กับถนนลารัมบลา เป็นเขตเมืองเก่าของบาร์เซโลน่า ตึกรามบ้านช่องจะอยู่ติดๆกันจึงอาจจะดูคับแคบไปบ้าง แต่ให้ความรู้สึกถึงเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เห็นในปัจจุบัน บริเวณนี้มีร้านค้า, ร้านกาแฟ, บาร์ และร้านอาหารเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทาง

                     อิสระให้ทุกท่าน ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา La Rambla ถนนชื่อดังที่สุดของบาร์เซโลน่า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรลงมาจาก จตุรัสกาตาลุนญา ใกล้ถนนแบรนด์เนม บริเวณเกาะกลางถนนถูกจัดเป็นถนนคนเดินมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร แผงขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก พ่อค้าเร่ ศิลปินเปิดหมวกแต่งตัวแปลกๆมายืนรอเรียกเสียงหัวเราะ สร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บาเซิล  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า

  https://www.h10hotels.com

   
 • วันที่เจ็ด           บาร์เซโลน่า – เข้าชมมหาวิหารซากราดาฟามิเลีย – เข้าชมสวนกูเอล – สนามฟุตบอลคัมป์ นู – สนามบินบาร์เซโลน่า

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่าน เข้าชมมหาวิหารซากราดาฟามิเลีย Templo Expiatorio de la Sagrada Familia หรือ Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโมเป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย              นำท่านชม สวนกูเอล (ชมด้านใน) Park Guell ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของตัวเมือง เริ่มแรกเจ้าของต้องการให้เป็นย่านที่พักอาศัย จตุรัส และอาคารบ้านเรือน แต่สุดท้ายโครงการไม่แล้วเสร็จจึงได้ถูกปรับมาเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลคัมป์ นู (ชมด้านนอก) Camp Nou Stadium สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ด้วยความจุมากถึง 120,000 ที่นั่ง ซึ่งทีมฟุตบอลนี้ได้สร้างความสําเร็จมากมายยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทีมฟุตบอลอื่นๆ ซึ่งแฟนฟุตบอลบาซ่าไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บภาพคู่กับด้านหน้า

  สนามฟุตบอลนี้ นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าสนามยังมี FC Megastore ให้เลือกซื้อของที่ระลึกไว้สะสมกันอีกด้วย

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

  19.00 น         นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเอล ปรัต บาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

  22.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 188

 • วันที่แปด          ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

  09.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

  18.55 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

เงื่อนไข
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์