ยุโรปโปรแกรมทัวร์

( E01_7 ) EAST EUROPE 10D 7N
ON’ 02 – 11, 09 – 18 DEC’ 17 BY TG
ราคา : 74,900.-

# เที่ยวครบเส้นทางยุโรปตะวันออกสุดคลาสสิค
# เต็มอิ่มกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และยุคสมัยใหม่

EAST EUROPE 10D 7N

74,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธ.ค. | 02 - 11, 09 - 18

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. |  02 - 11, 09 - 18

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่74,900.-54,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 70,900.-50,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เตียงเสริม67,500.-49,500.-
พักเดี่ยว11,900.-11,900.-

 

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. |  02   -   11, 09  -  18

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่74,900.-54,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 70,900.-50,900.-
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เตียงเสริม67,500.-49,500.-
พักเดี่ยว11,900.-11,900.-

 

สิทธิพิเศษ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
 • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

Hightlight
รายละเอียดการเดินทาง
 • วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ    

  21.30 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   

  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  *** หมายเหตุ    เพื่อความสะดวกของการเคลื่อนย้ายสัมภาระของท่าน (เนื่องจากในคืนแรก ที่พักตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่า เชสกี้ ครุมลอฟ ซึ่งรถไม่สามารถเข้าถึงโรงแรมได้ จำเป็นต้องมีการขนกระเป๋าเข้าเมืองเก่าโดยรถโดยสารขนาดเล็ก) จึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการขนย้ายเข้าโรงแรม***

   
 •  

  วันที่สอง           กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) TG 924 (00.50-07.05) – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)

                           สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค)

                          ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) –  ชมเมืองมรดกโลก

  00.50 น.           ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

  (ใช้เวลาประมาณ 11.15 ชม.)

  07.05 น.        เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางข้ามพรมแดนเยอรมัน-ออสเตรีย เข้าสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรี (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)ซาลส์บวร์กเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี 1997 ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือจนร่ำรวยและเมืองนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท ซึ่งเราจะได้ชมกับ บ้านเกิดโมสาร์ท เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอกพร้อมทั้งสัมผัส รูปปั้นโมสาร์ท อย่างใกล้ชิด(ชมด้านนอก) และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ที่สร้างอยู่บนเนินเขา เข้าชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเชค

  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) มักถูกเรียกว่า ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13  เนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์กร ยูเนสโก้ในปี 1992 ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทประจำเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 พร้อมๆกับการสร้างเมืองแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก หลังจากนั้นให้ท่านได้ อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก เช่น โบสถ์เซนต์ไวตัส จตุรัสกลางเมืองและร้านรวงต่างๆรอบๆเมืองแห่งนี้

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ลิ้มรสปลาเทราต์พื้นเมืองย่าง หอมนุ่มลิ้น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL OLE INN ,CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า

  http://hoteloldinn.cz/default-en.html

 •  

  วันที่สาม          เชสกี้ ครุมลอฟ – เวียนนา (ออสเตรีย) – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ –

                           ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ –  มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – อิสระช้อปปิ้ง

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

  เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

  (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) นครหลวงแห่งดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน 

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

  บ่าย                 นำชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องบอลรูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี จากนั้นเดินทางสู่ คาร์ทเนอร์สตรีท (Kaerntner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง และพลาดไม่ได้กับการจิบกาแฟต้นตำรับและซัคเคอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cake ชื่อดังของเวียนนา

  นำเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND  HOTEL SAVOYEN, VIENNA หรือเทียบเท่า

  www.austria-trend.at/de/hotels/savoyen

 •  

  วันที่สี่               เวียนนา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – จตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์แมทธิอัส

                           ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่ม)

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

  เดินทางข้ามพรมแดนสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี

  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และเมืองใหม่ หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่าเป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์ คือ Dessert Wine (Tokaji) ซึ่งท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย              เดินทางชมเมืองบูดาเปสต์โดยเริ่มต้นจาก จตุรัสฮีโร่ (Heroes’ Square) ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบนีโอโกธิคที่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และสวยที่สุดในโลก แล้วข้ามสู่ฝั่งบูดา เพื่อชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นตึกรัฐสภาได้จากจุดนี้และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน จากนั้นเดินทางชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) (ด้านนอก) ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส กษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถมาก โบสถ์นี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube Cruise) พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟ ระหว่างการเดินทางสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เช่น ตึกรัฐสภา สะพานเชน เขาแกลเลียต และคาสเซิลฮิลล์ ถึงแม้ว่าแม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านหลายประเทศในยุโรป แต่ว่ากันว่า จุดที่สวยงามที่สุดคือที่บูดาเปสต์แห่งนี้ โดยเฉพาะบริเวณสะพานเชน (Chain Bridge) สัญลักษณ์ของเมือง

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาชปาร์ตี้  ซุปกูลาชสไตล์แมกยาร์

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BUDAPEST CITY CENTER, BUDAPEST หรือเทียบเท่า

  http://www.marriott.com

 •  

  วันที่ห้า             บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา (ด้านนอก)

                      สะพาน UFO ชมเมืองเก่าบราติสลาวา ปราก (สาธารณรัฐเชค)   

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

  นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค

  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา จากนั้นเดินทางชม ปราสาทบราติสลาวา

   (Bratislava Castle) (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค จากตัวปราสาท ท่านจะสามารถเห็น สะพาน UFO สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลกนั่นเอง

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย              เข้าชมเขตเมืองเก่าของบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน โบสถ์สไตล์โกธิคและโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของกรุงบราติสลา สมัยพระนางมาเรีย เทเรซ่าใช้เฉลิมฉลองในพิธีราชาภิเษกของพระองค์เอง พลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปกับรูปปั้นรอบเมืองโดยเฉพาะรูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศสและ รูปปั้นคนตกท่อคูมิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANGELO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

  www.viennahouse.com/en/angelo-prague

 • วันที่หก            ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์จตุรัสเมืองเก่า - ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ง

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางชม ปราสาทปราก (Prague Castle)  ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค จากนั้น เดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridges) สะพานเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์และมี 1 องค์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปลูบจนเป็นสีทองอร่ามผิดกับองค์อื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสำริด คือ นักบุญ John Nepromuk นั่นเอง ที่มีสัญลักษณ์เป็นดาว 5 ดวงบนศีรษะ

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย              เดินทางสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ชมอาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส (Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก ถัดไปคือ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิ Vanity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชมโชว์พื้นเมืองและไวน์ไม่อั้น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANGELO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

  www.viennahouse.com/en/angelo-prague

 • วันที่เจ็ด           ปราก – มิวนิค (เยอรมนี) – เฟราเอนเคียร์เช่อ – จตุรัสมาเรียนอิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง

                           ฟุซเซ่น

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรอเนซองส์ เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค ผู้พัฒนาเมืองให้รุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่ง

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย              นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ ชมโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ เฟราเอนเคียร์เช่อ (Frauenkirche) สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ผ่านชม ประตูชัยย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติ โรงละครโอเปร่า จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งถือว่าเป็น หัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัทซ์มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensäule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่

  (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และอีก 1 รอบตอน 5 โมงเย็นในหน้าร้อน อิสระ ให้ท่านเดินชมบรรยากาศหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมไปถึงสินค้าพื้นเมือง เช่น Douglas ร้านขายเครื่องสำอางชื่อดัง รวบรวมเครื่องสำอาง น้ำหอมทุกยี่ห้อไว้ในที่เดียวกัน ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ฟุซเซ่น

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  **ขาหมูย่างกรอบสไตล์บาวาเรีย เสิร์ฟพร้อมเบียร์**

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL, FUSSEN หรือเทียบเท่า

  www.luitpoldpark-hotel.de

 • วันที่แปด          ฟุซเซ่น  – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  โอเบอร์อัมเมอร์เกา – มิวนิค

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่เมือง ชวานเกา (Schwangau) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ไปยังจุดจอดรถเพื่อนั่งรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาท ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบ ชม สะพานมาเรียน (Marien Bridge) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตรสู่ทางเข้าของปราสาท  จากนั้นเข้าชมความงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างภายใต้บัญชาการของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีความงดงามจนแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหลนำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย                 เดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์แบบบาวาเรียที่ตัวบ้านมีการประดับด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องประเพณีการแกะสลักไม้ยาวนานกว่า 500 ปี และการแสดง the Passion Play เล่าเรื่องที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน ซึ่งจัดแสดงขึ้นทุกๆ 10 ปี

  เดินทางสู่มิวนิค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก INFINITY HOTEL & CONFERENCE RESORT,  MUNICH  หรือเทียบเท่า

  www.infinity-munich.de

 • วันที่เก้า           มิวนิค –กรุงเทพฯ TG 925 (14.25 – 06.05 +1)

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  14.25 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

  (ใช้เวลาประมาณ 10.40 ชม.)

 • วันที่สิบ            เดินทางถึงกรุงเทพฯ

  06.05 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์