browsing category: ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

(JP02_4) HOKKAIDO FURANO ROMANCE (SKI) 6D 4N
ON’ 13 – 18 JAN’ 18 BY TG
ราคา : 49,900.-

HOKKAIDO FURANO ROMANCE(SKI) 6D 4N

49,900.-

ราคาพิเศษ

มกราคม | 13 - 18

กำหนดการเดินทาง
มกราคม | 13 - 18

Priceราคารวมตั๋วไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่49,900.-31,900.-
เด็กมีเตียง 47,900.-28,900.-
เด็กไม่มีเตียง42,900.-25,900.-
พักเดี่ยว10,500.-10,500.-

 

สิทธิพิเศษ
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต UOB)
  • สงวนสิทธิ์จองก่อนเดินทาง 2เดือน ล่วงหน้าเท่านั้น
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

Hightlight
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
รายละเอียดการเดินทาง
  •       

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

จองโปรแกรมทัวร์

Download : โปรแกรมทัวร์
เพิ่มเติม
1 2 6
Page 1 of 6