ตุลาคม - ธันวาคม 2560

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

(T01_4) TAIWAN 4D 3N
ON OCT – DEC’17 BY TG
ราคา : 38,900.-

#ชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานทาโรโกะ  และอุทยานเย๋หลิ่ว #อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพัก #ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง
เพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

(T02_4) TAIWAN 5D 4N
ON OCT – DEC 17 BY TG
ราคา : เริ่มต้น 43,900.-

#ชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานทาโรโกะ  และอุทยานเย๋หลิ่ว #อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพัก #ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง
เพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

(T03_4) GRAND TAIWAN 6D 5N
OCT – DEC 17 BY TG
ราคา : 49,500.-

#ชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานทาโรโกะ  และอุทยานเย๋หลิ่ว #อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพัก #ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง
เพิ่มเติม